Üye ol
Şifremi unuttum | Onay kodum gelmedi
Yardım

V-DİYAGRAMI
mahonick
Üye
mahonick

Puan: 1768.5

mahonick şu anda çevrimdışı
Gönderilme Tarihi: 23 Aralık 2011 20:42:00

V-DİYAGRAMI

KAVRAMSAL KISIMKAVRAMSAL KISIM YÖNTEMSEL KISIM

KAVRAMLAR

Çözelti
Çözücü
Çözünen
Doymuş çözelti
Çözünme
Çözünürlük
V – Diyagramı (Vee Diagram)
Öğrenme- öğretme sürecinin başında, süreç esnasında ve süreç sonunda, bazı kritik soruları cevaplandırarak, bilişsel düzeyde, daha anlamlı, derin ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşeceği varsayımına dayanan bir tekniktir.
V – diyagramı, kendi başına bir etkinlik olmayıp sınıf içi veya sınıf dışı bir etkinliğin daha iyi özümsenmesi ve anlamlandırılması için yardımcı bir araç gibi düşünülmelidir.


Bir araştırma konusunu (etkinliği) planlama, uygulama ve değerlendirme basamakları, başlama, konunu içine dalma , elde edilen verileri yorumlayıp bir sonuca vararak hayat ile ilişkilendirme şeklinde yorumlanarak, sürecin tamamı, bir V harfine benzetildiği için “ V – diyagramı” adı uygun görülmüştür.


V – diyagramları, belli bir konuyu verimli şekilde işlemek için, öğretmen tarafından sınıfa girmeden önce hazırlanıp eğitim kalitesine katkı için kullanılabileceği gibi, etkinlik sırasında öğrenciler tarafından da kullanılabilir. Hatta, kitabın sınırlı bir bölümü veya bilimsel bir makale okurken de bu diyagram kullanılabilir.
Vee Diyagramının Avantajları
V-diyagramı sayesinde eski bilgilerle yeni yorumlar yapılarak bilgi yapılandırılırken, diyagram oluşturan tüm elemanların birbirleriyle olan aktif etkileşimi şematize edilmektedir. V-diyagramı ile öğrenciler yaptıkları ya da katıldıkları laboratuvar aktivitesinden sonra gözlemledikleri olaylarla daha önceki bildikleri arasındaki ilişkileri aynı anda görebilirler. Böylece bilgiler daha düzenli bir şekilde kaydedileceği için öğrenme de daha düzenli ve kalıcı olacaktır.

Vee Diyagramının Avantajları
Vee diyagramı bilginin nasıl öğrenileceğini ve aynı zamanda bu bilginin nasıl yapılandırılacağını gösteren bir araçtır.
Vee diyagramı zamandan kazandıran eğitsel bir araçtır. Bir biyoloji sınıfında, öğretmen laboratuvardan önce öğrencilerden geleneksel bir deney raporu hazırlamalarını istemiş ve daha sonra bu raporu Vee diyagramı şeklinde hazırlamalarını söylemiştir. Öğrencilere göre Vee diyagramının hazırlanması, geleneksel raporlara göre yarı yarıya daha az zaman almaktadır.

Vee diyagramı aynı zamanda öğrenme ve öğretme sürecini değerlendirme aracı olarak da kullanılabilir. Çünkü Vee diyagramı öğrencilerin düşüncelerini organize etmelerini ve davranışlarını daha etkin ve üretken hale getirmelerini sağlar. Ayrıca öğrenciler kendilerini daha iyi hisseder ve yaptıkları işin sorumluluğunu alabilirler (Novak ve Gowin, 1984).

Vee diyagramı öğrencilerin ardışık kavramları öğrenmesine ve yorumlamasına yardımcı olan bir araçtır.
Vee diyagramı, bilginin nasıl öğrenildiğini göstermenin yanında öğrenilen bu bilginin aynı zamanda nasıl özümsendiğini de ortaya koyar.
Laboratuvar öncesi ön hazırlığı sırasında öğrencileri araştırmaya sevk eder.Öğrencinin laboratuvar çalışmasının daha kolay değerlendirilmesini sağlar.

Kavramların öğretilmesine yardımcı olmasıyla bir ölçüde kavram yanılgılarının giderilmesine katkı sağlar.

Düşünerek öğrenmeye neden olduğundan anlamlı ve kalıcı bir öğrenme sağlar.

Diyagramın doldurulması sırasında, deneyle ilgili teorik bilginin kullanılmasını gerektirdiğinden, yapılan deneysel çalışmalar ile dersin teorisi arasında bağlantı kurulmasını sağlar.

Öğrencilerde soru sorma yeteneğini geliştirerek öğrencinin konuyu daha iyi öğrenmesini sağlar.


Vee Diyagramının Dezavantajları
Vee diyagramı eğer eksik veya yanlış kullanılırsa etkisiz bir araç haline dönüşebilir.
Küçük sınıflardaki öğrenciler için sıkıcı ve zor gelebilir.

Vee diyagramı bilim alanında önemli bir eğitsel araçtır. Laboratuvar el kitaplarındaki betimlemelerin analizlerinde bu diyagramının uygulanması, laboratuvar çalımaları ve gözlemlerin betimlemesindeki kavramsal boşlukları ortaya çıkartır. Aynı şekilde bir deneyin veya gözlemin konuyla ilgili kavramsal kalıplarla nasıl örtüştüğünü açıklamada oluşan aksaklıkları da gösterebilir. Tüm bu sebeplerle Vee diyagramları birçok alanda ve her düzeyde kullanılabilir araçlardır.
V- diyagramının kullanımında etkililiği arttırabilecek yollar:
V-diyagramları ile öğretim yapılırken öğrencilerin; stratejiye aşina olabilmeleri için, tanıtım süresinin yeteri kadar uzun tutulması,
Hazırladıkları, V-diyagramlarının değerlendirilerek, öğrencilere dönüt sağlanması,
V-diyagramlarını bireysel olarak hazırladıktan sonra sınıf ortamında tartışarak,ortak bir diyagram oluşturmaları.

Mikrodalga Optik Sistemi
KAVRAMSAL KISIM YÖNTEMSEL KISIM

KAVRAMLAR
Frekans
Dalga Boyu
Elektromanyetik Dalga
Mikro Dalga
Yansıma
Kırılma


dahası ve hepsi için========>didem-v-diyagrami1450398283_ppt


Bu içerik henüz onaylanmadı.


mahonick
Üye
mahonick

Puan: 1768.5

mahonick şu anda çevrimdışı
Gönderilme Tarihi: 23 Aralık 2011 20:43:31 | # 1
V-DİYAGRAMLARI


V-DİYAGRAMLARI

Bu yaklaşım Ausubel’in anlamlı öğrenme teorisi,Novak’ın kavramsal eğitim teorisi ve Gowin’in bilginin yapısına ilişkin Vee heuristiğine dayanır (Novak ve Gowin,1984)

Vee diyagramını matematik ve fizik, kimya, biyoloji gibi fen dallarında kullanıyoruz. Ayrıca bu diyagramın asıl uygulama alanı laboratuar lardır.

Yöntem Olarak V diyagramı 3 ana kısımdan oluşur. Büyük bir V harfi çizimi ile başlayan diyagramın ortasında odak sorusu yer alır. Odak sorusu sol tarafta yer alan kavramsal kısım ile sağ taraftaki yöntem kısmı ile bağlantılıdır ve bir geçiş sağlar.

Diyagramda yer alan ve öğrencinin dolduracağı kısımlarda neler bulunması gerektiğini şu şekil de açıklayabiliriz:
Odak Sorusu: Odak sorusu teoriden pratiğe geçiş olarak düşünülebilir. Maddeler ve araştırmanın ana olayı ile ilgilidir ve bunları tanıma ve kavrama ile başlar. İki taraf ile bağlantılı olmalıdır ve iki taraf arasında düşüncelerin ileri, geri hareket ettiği ortadaki ok işareti ilede anlatılmaya çalışılır.Odak sorusu bir veya en fazla iki tanedir.Araştırmanın bazı anahtar kavramlarını içerebilir,araştırmadaki olayı belirtir.Deneysel olarak kanıtlanması gereken bir soru,deneyde ulaşılan bir sonuç, bir anahtar kavram veya denemenin amacını ortaya koyan bir soru olabilir.

Araç ve Gereçler : Deney süresince kullanılan , deneye özgü etkili araç ve gereçlerin bir listesinin bulunduğu araç ve gereçler kısmı,V-diyagramının tabanında V şeklinin alt sivri ucunda yer almaktadır.

Teoriler ve İlkeler:Deneyin konusuyla ilgili teori ve ilkeler bu kısma yazılır. Teori ve İlkeler deneyin anlaşılması için yol gösterici olup, deneyde hangi aletleri kullanacağımızı da belirlememize yardımcı olur.

Kavramlar: Deney konusu ile ilgili bilinmesi gereken kavramları ve bunlar ile ilgili terimler, ifadeler ve semboller bu kısma deneyden önce yazılır ve böylece öğrenci deneye başlamadan konu ile ilgili kavramları öğrenmiş olur.

Bilgi İddiası ve Deneysel İddialar:Bilgi iddiaları odak sorularına cevaplardır. Yeni araştırma ve iddialara yön verebilecek yeni sorular önerebilirler. Bu iddialar, odak sorusuna yön veren kavramsal ve yöntemsel bilgiyle tutarlı olmalıdır. En geçerli iddialar, odak sorusuna cevap verenler veya sağlayanlardır. Aynı şekilde bu iddiaların deneyle daha ilgili olanları yani uygulamaya yönelik olanları ise deneysel olarak bu kısımda yer alır.

Veri ve Bilgi Dönüşümleri: Dönüşümler aslında olayların daha başarılı ve anlamlı bir şekilde yeniden sunulan,yeniden düzenlenen veya düzeltilen kayıtlarıdır. Bunlar karşılaştırmalar, farklar, tablolar, grafikler, çizimler, istatistikler ve değer yargıları gibi özel bilgilerden oluşmaktadır. Verilerin bu şekilde yeniden sunumları öğrencinin odak sorusuna daha rahat ve daha kolay bir şekilde cevap bulabilmesine cevap verebilmektedir.

Kayıtlar (Ölçümler, Sonuçlar, Gözlemler):
Deney süresince elde edilen tüm sonuçlar, ölçümler ve gözlemler bu kısımda ortaya konacaktır.
Öğrencilerin V Diyagramına İlişkin Görüşlerini 5 Kısma Ayırırız:
Öğrenciler V-diyagramı kullanımının ön hazırlık gerektirmesi nedeniyle kendilerini araştırmaya yönelttiği, bunun kendilerini hem düşünerek öğrenmeyi hem de teorik bilgiye hakim olmayı sağladığı konusunda birleşmişlerdir.

Öğrenciler V-diyagramı hazırlığının, onları düşünmeye sevk ettiğini böylece edindikleri bilgilerin daha kalıcı olabileceğini ifade etmişlerdir.

Öğrenciler, hazırladıkları teorik soruların cevaplarını, deneysel gözlemleri sonucun da yanıtlayabildikleri için, deneyin teorik bilgilerini kullandıklarını böylece laboratuar gözlemleri ile teorik bilgi arasında ilişki kurabildiklerini ifade etmişlerdir.

V-diyagramının kavramlara da yer vermesi nedeniyle, bazı kavramları da bu sayede öğrendiklerini ifade etmişler dir.

Öğrenciler, klasik rapor hazırlamada herkesin farklı farklı rapor hazırladığını ve raporlar arasında standart olmadığını bu sayede çalışmamızla bu durumunda ortadan kalkabileceğini söylemişlerdir.

dahası ve hepsi için================>hilal-karaoglan-v-diyagramlari277843837_ppt


Bu içerik henüz onaylanmadı.
Sayfalar:
[1]
1.3.0
Kullanım Şartları - İletişim - Öner
29 Temmuz 2014 Salı 15:41:21