Üye ol
Şifremi unuttum | Onay kodum gelmedi
Yardım

PROJE TABANLI ÖĞRENME
mahonick
Üye
mahonick

Puan: 1768.5

mahonick şu anda çevrimdışı
Gönderilme Tarihi: 25 Aralık 2011 21:17:08

________________________________________

FBÖ 388.01
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ-I DERSİÖDEV 4: ‘‘PROJE TABANLI ÖĞRENME’’


Ders Sorumlusu:
Prof. Dr. Fitnat KAPTAN

Liste sıra numarası: 38
HAZIRLAYAN:
Y
elektronik
Mayıs,

Proje Tabanlı Öğrenme Nedir?...................................................................................................2
Neden Proje Tabanlı Öğrenme?..................................................................................................3
Proje Türleri……………………………………………………………………………………3
Proje Tabanlı Öğrenmede İşlem Basamakları (PTÖ Süreci)…………………………………..3
PTÖ’nün Avantajları…………………………………………………………………………...4
PTÖ’nün Dezavantajları……………………………………………………………………….4
Proje Tabanlı Öğrenme ve Geleneksel öğretim Modelinin Karşılaştırılması………………….5
Proje Tabanlı Öğrenmede Değerlendirme……………………………………………………..5FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ YENİ ÖĞRETİM PROGRAMINA GÖRE HAZIRLANMIŞ 10 PROJE VE İLGİLİ KAZANIMLAR

PROJE NO PROJE ADI SAYFA
Proje 1 “PROTOTİP ÇAMAŞIR MAKİNESİ YAPIMI” 6
Proje 2 “PERİSKOP YAPIMI” 7
Proje 3 “ELEKTRİKSİZ TELEFON YAPIMI” 8
Proje 4 “BUHAR MOTORU YAPIMI” 9
Proje 5 “DNA MODELİ YAPIMI” 10
Proje 6 “PERİYODİK SİSTEM OYUN KARTLARI PROJESİ” 11
Proje 7 “TELLİ MÜZİK ALETİ YAPIMI PROJESİ” 12
Proje 8 “NESLİ TÜKENEN CANLILAR PROJESİ” 13
Proje 9 “İNSAN SİNDİRİM MEKANİZMASI ŞEMASI ” 14
Proje 10 “HİDROELEKTRİK SANTRALI PROTOTİPİ ” 15

Kaynaklar……………………………………………………………………………………..16

Proje Tabanlı Öğrenme Nedir?

Bireysel ya da küçük gruplar aracılığıyla doğal koşullar altında yaşama benzeyen bir yaklaşımla problemlerin çözümünü amaçlayan bir öğrenme yaklaşımıdır.
Proje tabanlı öğrenme, günümüzde eğitim sistemlerinin alması gereken biçimi göstermek için özenle seçilmiş üç temel kavramdan oluşmaktadır. Bu kavramlardan birisi öğrenme kavramıdır ki dikkati öğretene değil öğrenene çekmek açısından son derece önemlidir. Bir diğeri proje kavramıdır ve proje, tasarı ya da tasarı geliştirme, hayal etme, planlama anlamına gelmektedir. Bu kavram, öğrenmenin projelendirilmesi yani yönlendirilmesi anlayışına işaret etmekte; tekil öğrenmeden çok belli bir amaca dönük ilişkisel öğrenmeyi vurgulamaktadır. Projeyi bir hedef olarak değil, alt yapı unsuru olarak ele almakla da proje tabanlı öğrenme, öğrenmenin ürün değil süreç boyutunu vurgulamakta ve öğrenmeye, arzulanan ölçüde, öğrenene özgü bir yapı kazandırmaktadır. Bu süreç aşağıda şematik olarak da gösterilmiştir.


Yukarıdaki paragrafta ve şekilde de belirttiğimiz gibi proje bir tasarıdır. Bu anlamıyla aslında gerçekleştirilmek istenen bir işin önceden zihinsel olarak görülmesidir. Projelendirme bir vizyona sahip olmayı; başka bir deyişle, daha başlangıç aşamasında süreci ve bitişi bütün boyutlarıyla görebilmeyi gerektirir. Bu anlamda, sürecin işlem basamaklarını gerçekleştirecek beceriye sahip olmak önem kazanmaktadır. Böyle bir yapıyı öğrenmenin tabanına aldığımızda karşımıza nasıl bir süreç çıkar? Her şeyden önce, projenin öğrenene özgü olduğunu bir kez daha vurgulamak gerekir. Anlayışımızda öğretmeyi değil, öğrenmeyi vurguladığımızda öğretmenin projesinden değil, öğrencilerin projesinden söz ediyoruz demektir. O halde, sağlıklı bir proje tabanlı öğrenme uygulamasında, her bir öğrencinin, sürecin sonunda ulaşacağı noktaya ilişkin bir öngörüsünün olması gerekir. Dolayısıyla, öğretmenler sadece kendilerinin bildikleri ve kendilerinin inandıkları hedefler yazmakla yetinemezler.


Neden Proje Tabanlı Öğrenme?
EINSTEIN'ın bilgi yüklemeye dayanan ezberci eğitim yüzünden okul ve eğitimle arası hiç iyi olmamıştı. O öğretmenleri nazarında derslere ilgisiz ve tembel bir öğrenciydi. Daha sonra kendisi bu durumu "öğrenmemi engelleyen tek şey aldığım eğitim olmuştur." sözleri ile dile getirecektir.
Bizim ülkemizde insanlarımızın üretememesinin, eğitimden en başta amaçlanan düşünmeyi öğrenememesin temelinde uygulanan 'öğretme temelli eğitim' vardır. "Öğrenme yerine 'öğretme' nin esas alınması ile insanın en değerli yeteneği olan bilgi-beceri kazanma ve öğrenme kabiliyeti öğrenme sürecinin dışına itmiş, eğitim, çekilmez bir yük sürecine dönüşmüştür.
Çünkü öğretme yolu ile eğitim 'devamlı müdahale' anlamı taşır: Oysa neyi, nasıl ve ne zaman yapacağını öğretici olarak siz empoze ettiğiniz zaman deha kendini gösteremez.
'Öğretme' insan fıtratına güvensizliğin neticesidir. "Onu öyle değil böyle yap!" anlayışına dayanan bu yapı, yeteneği körelten bir davranıştır. Bu durumda kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenemeyen kendisini değerli hissetmeyen ve özgüven olmayan bir kişilik ortaya çıkacaktır. Böyle yetişen tipler karşılaştığı problemleri çözemeyecek, yeni şeyler üretemeyecektir. Ne olmak istediğini, hayattan ne beklediğini de bilemeyecektir.
Diğer taraftan mevcut eğitim, kişiye ulaşan bilgilerin akıl yoluyla irdelenmeden, nedenlerini sorgulamadan mutlak doğrular olarak kabul edilme esasına dayandığından, insanımızın toplumsal uzlaşıya ulaşamaması ve kamplaşmasının da kaynağını teşkil eden "tek doğrulu bakış açısına" sahip fert oluşturmanın da baş sorumlusudur.
Proje Türleri

• Araç-gereç yapımı projeleri
• Öğrenme projeleri
• Entelektüel ya da problem projeleri
• Estetik nitelikli projeler
• Çalışma projeleri

Proje Tabanlı Öğrenmede İşlem Basamakları (PTÖ Süreci)
1. Hedeflerin belirlenmesi.
2. Yapılacak işin ya da ele alınacak konunun belirlenip,tanımlanması.
3. Takımların oluşturulması.
4. Sonuç raporunun özelliklerinin ve sunuş biçiminin belirlenmesi.
5. Çalışma takviminin oluşturulması.
6. Kontrol noktalarının belirlenmesi.
7. Değerlendirme ölçütlerinin ve yeterlik düzeylerinin belirlenmesi.
8. Bilgilerin toplanması.
9. Bilgilerin örgütlenip, raporlaştırılması.
10. Projenin sunulması

PTÖ’nün Avantajları

• Öğrencilerin öğrenme becerilerini geliştirir ve zenginleştirir.
• Yaşam boyu öğrenmeyi sağlar.
• Grupla çalışma ve işbirliğine dayalı öğrenme etkinliklerine katılımı sağlar.
• Öğrencilerin bilgilerini yansıtmaları ve katılımları için çoklu yollar önerir.
• Zekanın farklı boyutlarının kullanımına izin verir.
• Öğrenci performansı hakkında aileye, öğretmene ve okul yönetimine anlamlı bilgiler verir.
• Öğrenciler gerçek yaşamla oluşturduğu ürünleri ve performansları birleştirir.
• Problem çözme ve probleme dayalı öğrenme becerilerini geliştirir.
• Değişik konularda proje yoluyla kazandığı bilgi ve becerilerini uygulama fırsatı bulurlar.
• Öğrencilere çeşitli beceriler kazandırır.
• Öğrenmeyi bir zevk haline dönüştürür.

PTÖ’nün Dezavantajları

• Öğretmenin iş yükünü ve sorumluluklarını artırır.
• Öğrenme için ayrılan süre artabilir.
• Araştırmanın sınırları iyi çizilmezse ,konuda aşırı bir sapma ve dağılma gözlenebilir.


Proje Tabanlı Öğrenme ve Geleneksel öğretim Modelinin Karşılaştırılması

Geleneksel Öğretim Modeli Proje Tabanlı öğrenme Modeli
Tasarımlamak, problemleri ve çözümünü tanımlamak önemlidir. Tasarı öğrenciyle birlikte yapılır. Tek çözüm yoktur, çalışmaya başlandığında birden fazla çözüm yolu bulunabilir.
İçeriğe geniş yer verilir ve içerik için çok zaman harcanır. İçerik değil derinlemesine anlama önemlidir. Bir konu hakkında derinlemesine bilgi edinilir.
Bilgi düzeyi ön plandadır. Prensipler, genel kavram ve düşünceleri kavramak ön plandadır.
Öğretmenlerin sınıf içerisinde güçlü bir yapısı vardır. (Ast-üst ilişkisi. Öğreten öğretmen) Öğrencilerle birlikte öğrenen, onlarla birlikte araştıran ve sorgulayan öğretmen modeli. Öğrenen öğretmen.
Bütün cevapları bilen öğretmen, tek doğruya yönelim, ulaşılması beklenilen doğru cevap vardır. Öğrenciler cevapları bulmak için araştırma yaparlar; öğretmenler cevapları sabitleştiremez, çalışmalarla birlikte cevaplar değişim gösterir.
Öğrenciler öğretmenin öğrettiği bilgileri alan bireylerdir. Çoğunlukla sınıfta pasiftirler. Katılımcı sınıf düzeni; öğrenciler etkinlikleri bizzat yapan bireylerdir.
Basit sınıf organizasyonu; bir öğretmen yirmi-yirmibeş öğrenci Karmaşık organizasyon; öğretmen ve öğrenciler birlikte öğrenirler (öğrenenler vardır).
Belli bir disipline odaklanma hakimdir Disiplinler arası etkileşim hakimdir.
Ürün önemlidir. Ürün ve süreç birlikte önemlidir.
Standartlaştırma önemlidir. Yeteneklerin gerçek göstergesi, gerçek yaşam dönütüdür.
Öğretmenin değerlendirmesi vardır. Çözüme yönelik sabırlı çalışmalar sonunda birlikte karar verme
Uzun dönemli hedefte; başarılı performans gösteren, testlerde başarılı olan birey Uzun dönemli hedefte; hayat boyu öğrenen, özerklik kazanmış, problem çözebilen birey.


Proje Tabanlı Öğrenmede Değerlendirme
Proje Tabanlı Öğrenme modelinde değerlendirme, sadece öğrencilerin kavramları ve konuları anlayıp anlamadığıyla ilgili değildir. Öğrencilerin sınıf ve okul yaşantılarının dışında ihtiyaç duydukları, gerçek hayattaki becerilerinin gelişmesini ve belgelenmesiyle de ilgilidir. Örneğin öğretmenler, işbirliğine dayalı öğrenme becerileri, karışık problemleri çözme yeteneği, doğru karar verebilme yeteneği, etkili ve güzel sunumlar yapabilme yeteneği ile ilgili davranışları da değerlendirme boyutunda ele alabilirler. Değerlendirmede em önemli nokta, sadece etkinlikler sonucu ortaya çıkarılan ürünün değerlendirilmesi değil, ürünle birlikte bu ürünün ortaya konulması süreci de büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda değerlendirme ürün ve sürecin birlikte değerlendirildiği bir yapı içermektedir. Proje Tabanlı Öğrenme modelinde sadece öğretmenin öğrencileri değerlendirmesini içermez aynı zamanda öğrencilerin kendilerini değerlendirme imkanını da sağlar. Değerlendirme öğrencilerin “Ne anlıyorum?”, “Nasıl yapıyorum?” gibi soruları cevaplamalarında yardımcı olacak bir yapıya sahiptir.
Değerlendirme, kapsamı oluşturan öğelerin açık bir şekilde görülmesini sağlar. Süreli yayınlar ve gerekli kaynaklar öğretmenler tarafından da takip edilerek kullanılabilir. Böylece öğrencilerin araştırmaları, dizaynları ve uygun konu materyalleriyle, gecikmeden bağlantı kurmasına yardım eder. Öğretmenler ve öğrenciler, böyle aktiviteleri birlikte kullanır, birlikte not tutarlar. Bu aktiviteler ve notlar, daha sonra işlenecek olan konu ve aktiviteler için yönlendirici olur.

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİM PROGRAMINA GÖRE HAZIRLANMIŞ 10 PROJE


PROJE BAŞLIĞI “PROTOTİP ÇAMAŞIR MAKİNESİ YAPIMI”
Düzey İlköğretim 8
Süre 1 Hafta
Projenin Amacı • Öğrencilerin “Yaşamımızdaki Elektrik” adlı ünitenin sonunda edindikleri bilgi, beceri ve deneyimlerini kullanmaları
• Teorik bilgilerini uygulamaya geçirme yetilerini artırma
Bütünleştirildiği Ders Fen ve Teknoloji
Öğrenci Kazanımları 1. Üzerinden akım geçen bir bobinin, bir çubuk mıknatıs gibi davrandığını fark eder.
2. Bir elektromıknatıs yaparak kutuplarını akımın geçiş yönünden faydalanarak bulur.
3. Üzerinden akım geçen bobinin merkezinde oluşan manyetik etkinin, bobinden geçen akım ve bobinin sarım sayısı ile değiştiğini deneyerek keşfeder (BSB-8,9,30,31).
4. Elektrik akımının manyetik etkisinin, günlük hayatta kullanıldığı yerleri araştırır ve sunar (FTTÇ-5, BSB-32).
5. Elektrik enerjisinin hareket enerjisine dönüştüğünü fark eder.
6. Bir çubuk mıknatısın hareketinin, elektrik akımı oluşturduğunu deneyerek keşfeder (BSB-30,31).
7. Elektrik akımı geçen iletkenlerin ısındığını deneyerek fark eder (BSB-30,31).
8. Elektrik enerjisinin bir iletkende ısı enerjisine dönüşeceği sonucuna varır (BSB-30,31).
9. Üzerinden akım geçen bir iletkende açığa çıkan ısının; iletkenin direnci, üzerinden geçen akım ve akımın geçiş süresiyle ilişkili olduğunu deneyerek keşfeder (BSB-8, 9, 30, 31).
Proje Soruları • Ç.makinesinin motoru çalışırken ısınır mı? Isınmasının sebebi sizce nedir?
• Ç.makinesinin motorunu kurarken neden mıknatıslardan yararlandık? Açıklayınız
• Sizce sadece mıknatıslardan ve elektrik kullanmaksızın çalışabilen Ç.makinesi üretilebilir mi?
• Ç.makinesinde motora uyguladığımız voltaj ile makinenin performansı arasında ne gibi bir ilişki olabilir?
Çalışma Planı Bu projenin bireysel olarak uygulanmasının daha verimli olacağı düşünülmüştür.
Proje için 1 hafta yeterli bir süredir.
Projenin Başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlenecektir.
Öğrenciyle görüşülüp proje hakkında ayrıntılı bilgiler verilecektir.
Proje soruları öğrenciye yöneltilecektir.
Öğrenciye projenin materyal ve poster olarak sunulacağı bildirilecektir.
Projenin genel hatları ve temel bilgiler öğrenciye verilecek, kalan kısımlar öğrencinin yaratıcılığına ve araştırmacılığına bırakılacaktır.
Önerilen Kaynaklar Tubitak popüler bilim kitapları / 070-Makineler
Tubitak popüler bilim kitapları / 124-Elektrik ve Manyetizma
Tubitak popüler bilim kitapları / 041-Buluş Nasıl Yapılır?
İnternet araştırması için arama motorlarını kullanınız. Google’ı kullanmanız önerilir.
Genel Açıklama Yapacağınız makine temel olarak bir motor ve bu motoru ileri ve geri çalıştıran butonlardan oluşacaktır. Geri kalan kısımlar sizin beceri ve
yaratıcılığınıza bırakılmıştır.

PROJE BAŞLIĞI “PERİSKOP YAPIMI”
Düzey İlköğretim 6
Süre 1 Hafta
Projenin Amacı • Öğrencilerin “Işık ve Ses” adlı ünitenin sonunda edindikleri bilgi, beceri ve deneyimlerini kullanmaları
• Teorik bilgilerini uygulamaya geçirme yetilerini artırma
Bütünleştirildiği Ders Fen ve Teknoloji
Öğrenci Kazanımları 1. Işığın madde ile karşılaştığında yansıyabileceğini keşfeder (BSB-17).
2. Düz yüzeylerden yansıyan ışığın izleyeceği yolu tahmin eder (BSB-9).
3. Işık kaynağı olmayan cisimlerin görülebilme nedenini ışığın yansımasıyla açıklar.
4. Yansıma olayında; düzlem ayna kullanarak gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normalinin aynı düzlemde olduklarını keşfeder (BSB-17, 22, 27, 31).
5. Bir yüzeyden yansıyan ışınları gözlemleyerek ışığı yansıtan yüzey hakkında tahminlerde bulunur (BSB-9).
6. Net bir görüntü oluşabilmesi için ışığın pürüzsüz yüzeylerden yansıması gerektiğini fark eder (BSB-1, 2,gozluk.
Proje Soruları • Periskop da niçin sadece düz aynalar kullanılmıştır?
• Periskop suyun altında da kullanılabilir mi?
• Geceleyin periskop sizce çalışabilir mi? Açıklayınız.
• Sizce periskobun öteki tarafından bakan biri ,biz dürbünün öteki tarafındayken bizi görebilir mi?
Çalışma Planı Bu projenin bireysel olarak uygulanmasının daha verimli olacağı düşünülmüştür.
Proje için 1 hafta yeterli bir süredir.
Projenin Başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlenecektir.
Öğrenciyle görüşülüp proje hakkında ayrıntılı bilgiler verilecektir.
Proje sorularını öğrenciye yöneltilecektir.
Öğrenciye projenin materyal ve poster olarak sunulacağı bildirilecektir.
Projenin genel hatları ve temel bilgiler öğrenciye verilecek, kalan kısımlar öğrencinin yaratıcılığına ve araştırmacılığına bırakılacaktır.


Önerilen Kaynaklar Tubitak popüler bilim kitapları / 041 Buluş Nasıl Yapılır?
Tubitak popüler bilim kitapları / 012 Fizik Yasaları Üzerine
Tubitak popüler bilim kitapları / 206 Çevremizdeki Fizik
Tubitak popüler bilim kitapları / 118 Fizik
İnternet araştırması için arama motorlarını kullanınız. Google’ı kullanmanız önerilir.
Genel Açıklama Bu proje de mercekler kullanılmayacaktır. Periskop sadece yansıtma görevi için tasarlanacaktır.

PROJE BAŞLIĞI “ELEKTRİKSİZ TELEFON YAPIMI”
Düzey İlköğretim 6
Süre 1 Hafta
Projenin Amacı • Öğrencilerin “Işık ve Ses” adlı ünitenin sonunda edindikleri bilgi, beceri ve deneyimlerini kullanmaları
• Bilgiye ulaşma, bilgiyi toplama, bilgiyi örgütleme ve bu bilgileri kullanarak model oluşturabilme yetisinin geliştirilebilmesi
• Grup Çalışmasına yönelik olumlu tutum kazandırma
Bütünleştirildiği Ders Fen ve Teknoloji
Öğrenci Kazanımları 1. Sesin her yönde dalgalar hâlinde yayıldığını fark eder (BSB-1).
2. Madde ile karşılaşan sesin soğurulabileceğini fark eder (BSB-1).
3. Sesin iletilebilmesi için bir ortama ihtiyaç duyduğunu fark eder.
4. Sesin yayılabilmesi için neden maddesel bir ortama gerek olduğunu, ortamın tanecikli yapısıyla açıklar (BSB-25; TD-1).
Proje Soruları • Güneşte her an bir sürü patlama meydana gelmesine rağmen neden dünyamızda duyulmamaktadır?
• Yapacağınız telefon sizce en çok kaç m uzunlukta kullanılabilir?
• Bu telefonda ahizenin öte ucuna sesin taşınmasının nedeni nedir?
Çalışma Planı Bu projenin grup olarak uygulanmasının daha verimli olacağı düşünülmüştür.
Proje için 1 hafta yeterli bir süredir.
Projenin Başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlenecektir.
Öğrenciyle görüşülüp proje hakkında ayrıntılı bilgiler verilecektir.
Proje sorularını öğrenciye yöneltilecektir.
Öğrencilere projenin materyal ve poster olarak sunulacağı bildirilecektir.
Projenin genel hatları ve temel bilgiler öğrenciye verilecek, kalan kısımlar öğrencinin yaratıcılığına ve araştırmacılığına bırakılacaktır.
Önerilen Kaynaklar Tubitak popüler bilim kitapları / 118 Fizik
İnternet araştırması için arama motorlarını kullanınız. Google’ı kullanmanız önerilir.
Genel Açıklama Bu proje için uzunluğunu kendiniz belirleyeceğiniz (Mümkün olduğunca uzun) ince bahçe hortumu , ve içi boşaltılmış iki eski telefon ahizesi kullanılacaktır.


PROJE BAŞLIĞI “BUHAR MOTORU YAPIMI”
Düzey İlköğretim 8
Süre 1 Hafta
Projenin Amacı • Öğrencilerin “Maddenin halleri ve ısı” adlı ünitenin sonunda edindikleri bilgi, beceri ve deneyimlerini kullanmaları
• Teorik bilgilerini uygulamaya geçirme yetilerini artırma
• Grup Çalışmasına yönelik olumlu tutum kazandırma
Bütünleştirildiği Ders Fen ve Teknoloji
Öğrenci Kazanımları 1. Isının, sıcaklığı yüksek maddeden sıcaklığı düşük olan maddeye aktarılan enerji olduğunu belirtir.
2. Isı aktarım yönü ile sıcaklık arasında ilişki kurar (BSB-8, 9; TD-1).
3. Maddelerin ısınmasının enerji almaları anlamına geldiğini belirtir.
4. Gazlarda moleküller arasındaki bağların yok denecek kadar zayıf olduğunu belirtir.
5. Buharlaşmanın neden ısı gerektirdiğini açıklar; buharlaşma ısısını maddenin türü ile ilişkilendirir.
6. Isı enerjisinin hareket enerjisine dönüştüğünüi fark eder.
Proje Soruları • Eski buharlı trenler ve çalışma prensipleri hakkında bilgi toplayınız.
• Günümüzde buharlı trenler neden kullanılmamaktadır?
• Isı enerjisinin hareket enerjisine dönüştüğü sistemlere günlük hayattan örnekler veriniz.
• Bu projede kullanacağımız malzemelerin niteliklerinin nasıl olması gerektiğini belirtiniz.
Çalışma Planı Bu projenin grup olarak uygulanmasının daha verimli olacağı düşünülmüştür.
Proje için 1 hafta yeterli bir süredir.
Projenin Başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlenecektir.
Öğrenciyle görüşülüp proje hakkında ayrıntılı bilgiler verilecektir.
Proje sorularını öğrenciye yöneltilecektir.
Öğrencilere projenin materyal ve poster olarak sunulacağı bildirilecektir.
Projenin genel hatları ve temel bilgiler öğrenciye verilecek, kalan kısımlar öğrencinin yaratıcılığına ve araştırmacılığına bırakılacaktır.
Önerilen Kaynaklar Tubitak popüler bilim kitapları / 055 / Bilimsel Deneyler
Tubitak popüler bilim kitapları / 070 / Makineler
İnternet araştırması için arama motorlarını kullanınız. Google’ı kullanmanız önerilir.
Genel Açıklama Bir çark, pervane ya da tekerlek döndürebilecek güce sahip bir sistem oluşturunuz.PROJE BAŞLIĞI “DNA MODELİ YAPIMI”
Düzey İlköğretim 8
Süre 1 Hafta
Projenin Amacı • Öğrencilerin “Hücre Bölünmesi ve Kalıtım” adlı ünitenin sonunda edindikleri bilgi, beceri ve deneyimlerini kullanmaları
• Teorik bilgilerini uygulamaya geçirme yetilerini artırma
Bütünleştirildiği Ders Fen ve Teknoloji
Öğrenci Kazanımları 1. Kalıtsal bilginin genler tarafından taşındığını fark eder.
2. DNA’nın yapısını şema üzerinde göstererek basit bir DNA modeli yapar (BSB-28, 30, 31; FTTÇ-4).
3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini basit bir model yaparak gösterir (BSB-28, 30, 31; FTTÇ-4).
4. Nükleotit, gen, DNA, kromozom kavramları arasında ilişki kurar.
5. Genetik mühendisliğinin günümüzdeki uygulamaları ile ilgili bilgileri özetler ve tartışır (BSB-25, 27, 32; FTTÇ-16, 17, 30, 31, 32).
6. Genetik mühendisliğindeki gelişmelerin insanlık için doğurabileceği sonuçları tahmin eder (FTTÇ-5, 28, 29, 30, 31, 32, 36).
7. Genetik mühendisliğindeki gelişmelerin olumlu sonuçlarını takdir eder (TD-3).
Proje Soruları • Genetik mühendisliği nedir? Neleri hedefleyen bir meslektir, açıklayınız.
• Genetik mühendisliğinin insanlık için önemi nedir?
• Genetik mühendisliğinin günümüzde ortaya koyduğu önemli çalışmaları araştırınız.
• Genetik mühendisliği neden geleceğin önemli meslekleri arasında gösterilmektedir? Araştırınız.
Çalışma Planı Bu projenin bireysel olarak uygulanmasının daha verimli olacağı düşünülmüştür.
Proje için 1 hafta yeterli bir süredir.
Projenin Başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlenecektir.
Öğrenciyle görüşülüp proje hakkında ayrıntılı bilgiler verilecektir.
Proje sorularını öğrenciye yöneltilecektir.
Öğrenciye projenin materyal ve poster olarak sunulacağı bildirilecektir.
Projenin genel hatları ve temel bilgiler öğrenciye verilecek, kalan kısımlar öğrencinin yaratıcılığına ve araştırmacılığına bırakılacaktır.
Önerilen Kaynaklar Tubitak popüler bilim kitapları / 109 İnsan Vücudu
Tubitak popüler bilim kitapları / 020 Tuhaf bu DNA’lılar
Tubitak popüler bilim kitapları / 058 Sen Ben Gen
İnternet araştırması için arama motorlarını kullanınız. Google’ı kullanmanız önerilir.
Genel Açıklamalar İnsan DNA’sını prototip olarak gösterebilecek bir model oluşturulacaktır.
PROJE BAŞLIĞI “PERİYODİK SİSTEM OYUN KARTLARI PROJESİ”
Düzey İlköğretim 8
Süre 1 Hafta
Projenin Amacı • Öğrencilerin “Maddenin Yapısı ve Özellikleri” adlı ünitenin sonunda edindikleri bilgi, beceri ve deneyimlerini kullanmaları
• Bilgiye ulaşma, bilgiyi toplama, bilgiyi örgütleme ve bu bilgileri kullanarak model oluşturabilme yetisinin geliştirilebilmesi
Bütünleştirildiği Ders Fen ve Teknoloji
Öğrenci Kazanımları 1. Elementleri benzer özelliklerine göre sınıflandırmanın önemini kavrar.
2. Periyodik sistemde grupları ve periyotları gösterir; aynı gruplardaki elementlerin özelliklerini karşılaştırır.
3. Metal, ametal ve yarı metal özelliklerini karşılaştırır (BSB-5, 6, 7).
4. Periyodik tablonun sol tarafında daha çok metallerin, sağ tarafında ise daha çok ametallerin bulunduğunu fark eder.
5. Metallerin, ametallerin ve yarı metallerin günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir (FTTÇ-29, 32).
Proje Soruları • Periyodik sistemde elementler neye göre sıralıdır?
• Periyodik sistemi kimler bulmuş ve geliştirmiştir?
• Periyodik sisteminin işlevi nedir?
Çalışma Planı Bu projenin bireysel olarak uygulanmasının daha verimli olacağı düşünülmüştür.
Proje için 1 hafta yeterli bir süredir.
Projenin Başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlenecektir.
Öğrenciyle görüşülüp proje hakkında ayrıntılı bilgiler verilecektir.
Proje soruları öğrenciye yöneltilecektir.
Öğrenciye projenin materyal ve poster olarak sunulacağı bildirilecektir.
Projenin genel hatları ve temel bilgiler öğrenciye verilecek, kalan kısımlar öğrencinin yaratıcılığına ve araştırmacılığına bırakılacaktır.
Önerilen Kaynaklar Tubitak popüler bilim kitapları / 127 Kimya
Tubitak popüler bilim kitapları / 122 Kimyanın Öyküsü
Uluslararası standartlara uygun Periyodik Cetvel
(Bilim ve Teknik Dergisinin Ocak 2006 sayısında verdiği Periyodik cetvel tavsiye edilir.)
İnternet araştırması için arama motorlarını kullanınız. Google’ı kullanmanız önerilir.
Genel Açıklama Periyodik sistemi zevkli hale getirecek, aynı zamanda bir oyun oynanabilecek, her kartta bir elementin tanıtıldığı resimli kartlar geliştirilecektir. Bu projenin bilgisayarda tasarlanması tavsiye edilir.Resimler internetten ya da önerilen kaynaklardan tarayıcı ile temin edilecektir.PROJE BAŞLIĞI “TELLİ MÜZİK ALETİ YAPIMI PROJESİ”
Düzey İlköğretim 8
Süre 1 Hafta
Projenin Amacı • Öğrencilerin “Ses” adlı ünitenin sonunda edindikleri bilgi, beceri ve deneyimlerini kullanmaları
• Teorik bilgilerini uygulamaya geçirme yetilerini artırma
Bütünleştirildiği Ders Fen ve Teknoloji
Öğrenci Kazanımları 1. Farklı yükseklik ve şiddette sesler oluşturabileceği bir müzik aleti tasarlar ve yapar (BSB-18; FTTÇ-6, 8; TD-2).
2. Bir müzik aletinden çıkan seslerin yüksekliğini ve şiddetini nasıl değiştirebileceğini keşfeder (BSB-1, 11, 12, 13 ,14, 15, 16, 19, 20, 27, 31).
Proje Soruları • Bir telli müzik aletinde her telden farklı sesler çıkmasının nedeni nedir?
• Çıkan sesin kalınlığı ve inceliği neye göre değişmektedir?
• Yaptığınız alet hangi müzik aletine benzemektedir? Bir müzik aletini esas alarak projenizi geliştiriniz.
• “Telli bir müzik aleti çalarken parmakların farklı noktalara konularak tellere vurulmasının nedeni nedir?
Çalışma Planı Bu projenin bireysel olarak uygulanmasının daha verimli olacağı düşünülmüştür.
Proje için 1 hafta yeterli bir süredir.
Projenin Başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlenecektir.
Öğrenciyle görüşülüp proje hakkında ayrıntılı bilgiler verilecektir.
Proje soruları öğrenciye yöneltilecektir.
Öğrenciye projenin materyal ve poster olarak sunulacağı bildirilecektir.
Projenin genel hatları ve temel bilgiler öğrenciye verilecek, kalan kısımlar öğrencinin yaratıcılığına ve araştırmacılığına bırakılacaktır.

Önerilen Kaynaklar Tubitak popüler bilim kitapları / 118 Fizik
İnternet araştırması için arama motorlarını kullanınız. Google’ı kullanmanız önerilir.
Genel Açıklama Öğrenciler yaratıcılıklarını kullanarak çevrelerinde gördükleri basit araç ve gereçlerle farklı yükseklik ve şiddette sesler oluşturan bir müzik aleti yapacaklardır.


PROJE BAŞLIĞI “NESLİ TÜKENEN CANLILAR PROJESİ”
Düzey İlköğretim 7
Süre 1 Hafta
Projenin Amacı • Öğrencilerin “İnsan ve Çevre” adlı ünitenin sonunda edindikleri bilgi, beceri ve deneyimlerini kullanmaları

Bütünleştirildiği Ders Fen ve Teknoloji
Öğrenci Kazanımları 1. Ülkemizde ve dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bitki ve hayvanlara örnekler verir (BSB -25; FTTÇ – 22, 23, 26).
2. Ülkemizde ve dünyada nesli tükenme tehlikesinde olan bitki ve hayvanların nasıl korunabileceğine ilişkin öneriler sunar (BSB-32; FTTÇ – 21, 22, 23, 24, 27). Çevresinde bulunan bitki ve hayvanlara sevgiyle davranır
Proje Soruları • Bir neslin türü hangi nedenlerden dolayı tükenme noktasına gelir ya da tükenir araştırınız.
• Ülkemizde şu an da nesli tükenen türleri araştırınız. Bu türlerin korunması için neler yapılmalı, hangi önlemler alınmalıdır?
• Nesli tükenen hayvanları koruyan resmi bir kurum mevcut mudur? Varsa sizce görevini yerine getirmekte midir?
• Nesli tükenen türler sonrasında biz ve dünyamızı ne gibi tehditler bekliyebilir?
Çalışma Planı Bu projenin bireysel olarak uygulanmasının daha verimli olacağı düşünülmüştür.
Proje için 1 hafta yeterli bir süredir.
Projenin Başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlenecektir.
Öğrenciyle görüşülüp proje hakkında ayrıntılı bilgiler verilecektir.
Proje soruları öğrenciye yöneltilecektir.
Öğrenciye projenin materyal ve poster olarak sunulacağı bildirilecektir.
Projenin genel hatları ve temel bilgiler öğrenciye verilecek, kalan kısımlar öğrencinin yaratıcılığına ve araştırmacılığına bırakılacaktır.

Önerilen Kaynaklar Tubitak popüler bilim kitapları / 116 Evrim
Tubitak popüler bilim kitapları / 145 Hayvanlar
Tubitak popüler bilim kitapları / 192 Bitkiler
Tubitak popüler bilim kitapları / 064 Ekoloji
Tubitak popüler bilim kitapları / 121 Kuşlar
Tubitak popüler bilim kitapları / 027 Ayak İzlerinin Esrarı
İnternet araştırması için arama motorlarını kullanınız. Google’ı kullanmanız önerilir.
Genel Açıklama Bu konuda gerekli ve kapsamlı bir araştırma (Özellikle internet arama motorları ile araştırma yapılması gerekmektedir.) yapıldıktan sonra çalışma Power point sunumu haline dönüştürülecektir. Ayrıca bu çalışma özenle hazırlanacak olan bir posterle de temsil edilecektir.


PROJE BAŞLIĞI “İNSAN SİNDİRİM MEKANİZMASI ŞEMASI ”
Düzey İlköğretim 7
Süre 1 Hafta
Projenin Amacı • Öğrencilerin “Vücudumuzda Sistemler” adlı ünitenin sonunda edindikleri bilgi, beceri ve deneyimlerini kullanmaları
• Bilgiye ulaşma, bilgiyi toplama, bilgiyi örgütleme ve bu bilgileri kullanarak model oluşturabilme yetisinin geliştirilebilmesi
• Grup Çalışmasına yönelik olumlu tutum kazandırma
Bütünleştirildiği Ders Fen ve Teknoloji
Öğrenci Kazanımları 1. Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/ veya şema¬ üzerinde gösterir (FTTÇ-4).
2. Besinlerin vücuda yararlı hâle gelmesi için değişime uğraması gerektiğini tahmin eder.
3. Besinlerin kana geçebilmesi için mekanik ve kimyasal sindirime uğraması gerektiğini belirtir.
4. Sindirime uğrayan besinlerin bağırsaklardan kana geçişini açıklar.
Proje Soruları • Sindirimin temel amacı nedir?
• Sindiremediğimiz besinlere neler oluyor?
• Mide neden kendi kendini sindirmiyor?
• Sindirime uğramayan besinlerin ne ayrıcalığı vardır?
Çalışma Planı Bu projenin grupla olarak uygulanmasının daha verimli olacağı düşünülmüştür.
Proje için 1 hafta yeterli bir süredir.
Projenin Başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlenecektir.
Öğrenciyle görüşülüp proje hakkında ayrıntılı bilgiler verilecektir.
Proje sorularını öğrenciye yöneltilecektir.
Öğrencilere projenin materyal ve poster olarak sunulacağı bildirilecektir.
Projenin genel hatları ve temel bilgiler öğrenciye verilecek, kalan kısımlar öğrencinin yaratıcılığına ve araştırmacılığına bırakılacaktır.
Önerilen Kaynaklar Tubitak popüler bilim kitapları / 109 İnsan Vücudu
Tubitak popüler bilim kitapları / 030 Vücudunuz Nasıl Çalışır?
İnternet araştırması için arama motorlarını kullanınız. Google’ı kullanmanız önerilir.
Genel Açıklama Yapacağınız şema, İnsanda sindirim sistemini özetler nitelikte olmalı, tüm öğeler eksiksiz bulunmalıdır. Mümkünse kimi bölümler için renkli lambalar kullanınız. Şemanın bir köşesinde mutlaka bölümleri isimlendiren ve renklerle belirten bir kısım bulunmalıdır.
PROJE BAŞLIĞI “HİDROELEKTRİK SANTRALI PROTOTİPİ ”
Düzey İlköğretim 8
Süre 1 Hafta
Projenin Amacı • Öğrencilerin “Yaşamımızdaki Elektrik” adlı ünitenin sonunda edindikleri bilgi, beceri ve deneyimlerini kullanmaları
• Bilgiye ulaşma, bilgiyi toplama, bilgiyi örgütleme ve bu bilgileri kullanarak model oluşturabilme yetisinin geliştirilebilmesi
Bütünleştirildiği Ders Fen ve Teknoloji
Öğrenci Kazanımları 1. Güç santrallerinde elektrik enerjisinin nasıl üretildiği hakkında araştırma yapar ve sunar
2. Hareket enerjisinin elektrik enerjisine dönüştüğünü fark eder.
3. Bir çubuk mıknatısın hareketinin, elektrik akımı oluşturduğunu deneyerek keşfeder (BSB-30,31).

Proje Soruları • Çevrenizde, başta akarsular olmak üzere her an milyonlarca m3 boşa akıp duran suları düşününüz. Ülkemizinde hidroelektrik potansiyeli düşünüldüğünde ne kadar büyük ekonomik kaybımız olduğunu araştırınız.
• Bir dinamo nasıl oluyor da elektrik üretiyor? Açıklayınız.
• Kullanacağınız türbinin dönme şiddeti arttıkça ürettiğimiz elektriğin voltajında ne gibi değişiklikler gözlemlenir?
• Günlük hayatımızda (Kendi evimizde )bu projeyi hayata nasıl geçirebiliriz? Düşününüz.
Çalışma Planı Bu projenin bireysel olarak uygulanmasının daha verimli olacağı düşünülmüştür.
Proje için 1 hafta yeterli bir süredir.
Projenin Başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlenecektir.
Öğrenciyle görüşülüp proje hakkında ayrıntılı bilgiler verilecektir.
Proje sorularını öğrenciye yöneltilecektir.
Öğrenciye projenin materyal ve poster olarak sunulacağı bildirilecektir.
Projenin genel hatları ve temel bilgiler öğrenciye verilecek, kalan kısımlar öğrencinin yaratıcılığına ve araştırmacılığına bırakılacaktır.
Önerilen Kaynaklar Tubitak popüler bilim kitapları / 124 Elektrik ve Manyetizma
Tubitak popüler bilim kitapları / 055 Bilimsel Deneyler
Tubitak popüler bilim kitapları / 118 Fizik
İnternet araştırması için arama motorlarını kullanınız. Google’ı kullanmanız önerilir.
Genel Açıklama Bu proje için kolaylıkla bulabileceğiniz ana malzeme bisikletlerde bulunan dinamodur. Ama mutlaka dinamonun iç aksamını çalışma prensibini bozmadan inceleyiniz. Ürettiğiniz elektriği kullanmak için mutlaka bir cihaz kullanacaksınız. Bu bir lamba, el radyosu ya da zil olabilir.

KAYNAKLAR
________________________________________

• Fen ve Teknoloji dersi 6.7.8. Sınıflar Yeni Öğretim Programı MEB
http://ilkogretim-online.org.tr/vol1say1/v01s01a.htmBağlantı dışarı gidiyor
http://www.bekirhoca.com/ogretmen/uzman/strateji/proje.aspBağlantı dışarı gidiyor
http://www.bilkent.edu.tr/~serpilt/pro.htmBağlantı dışarı gidiyor
http://www.kemerkoy.k12.tr/html/modules.php?name=News&new_topic=10&sagblock=0&new_catid=12Bağlantı dışarı gidiyor
http://www.geocities.com/projetabanli/13.htmlBağlantı dışarı gidiyor -->
http://www.meb.gov.tr/belirligunler/internet_haftasi_2004/bt/proje_tabanli_ogrenme.htmBağlantı dışarı gidiyor
• Arş. Gör. Uzm. Sevilay ATMACA & Uzm. Funda ASLAN PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE BİTKİ KULÜBÜ ÖRNEĞİ (Makale)
procetabanli1335200017_doc

Bu içerik henüz onaylanmadı.

1.3.0
Kullanım Şartları - İletişim - Öner
29 Temmuz 2014 Salı 13:37:46