Üye ol
Şifremi unuttum | Onay kodum gelmedi
Yardım

C / C++ Programlama Diline Giriş Ders Notları 3 (Stringler)
sendetiklat
Sahip
sendetiklat


sendetiklat şu anda çevrimdışı
Gönderilme Tarihi: 23 Kasım 2009 17:56:54

String Diziler (Katarlar)


Giriş
Katar bir char tipinde bildirilen karakter dizisidir. Stringler, içeriği harfler, rakamlar, veya bazı semboller olan text bilgilerini tutmak(saklamak) için kullanılır. C dilinde string bildirimi için bir tip deyimi yoktur. Bu yüzden, bir stringe bir dizi gözüyle bakılır. Genel olarak bir string'in bildirimi:
char string_adı[eleman_sayısı];
şeklindedir. Örneğin 10 elemanlı bir isim bilgisi OgrenciAdi adlı bir string ile tutulmak istenirse:
char OgrenciAdi[10];
şeklinde programın başında bildirilmelidir.

Stringlere Başlangıç Değeri Atama
Diğer dizi bildirimlerinde olduğu gibi, karakter dizilerine başlangıç değeri verilebilir. Örneğin aşağıda verilen iki bildirim aynı anlamdadır:
char ktr[5]={'a','h','m','e','t','\0'};
char ktr[5]="ahmet"; birinci satırdaki bildirimde '\0' (NULL) sembolü karakter dizisinin sonlandığını gösterir. sonlandırıcı karakter, karakter dizileri üzerinde işlemlerin hızlı ve etkin bir biçimde yapılabilmesine olanak sağlar.
Eğer bir karakter dizisinin kaç elemandan oluşacağı belirtilmezse, başlangıçta bildirilen karakter sayısı kaç tane ise dizinin eleman sayı o kadar olduğu varsayılır.
char ktr[]="ahmet"; /* 5 elemanlı */
Not: char ktr[]; tanımlaması yanlıştır.

Stringler bazen bir pointer(işaretçi) ile gösterilebilir.

char *ktr=“Ankara";
Yada
char *ad;
ad=“Ankara";
Kullanılabilir.
Stringlere Başlangıç Değeri Atama
Elemanları string olan diziler tanımlamak mümkündür. Örneğin en uzunu 7 karakter olan 5 farklı isim bir çatı altında şöyle toplanabilir:
char isim[5][8] = { "Semra", "Mustafa", "Ceyhun", "Asli", "Leyla" };
yada char isim[][8] = { "Semra", "Mustafa", "Ceyhun", "Asli", "Leyla" };
yada char *isim[5] = { "Semra", "Mustafa", "Ceyhun", "Asli", "Leyla" };
Bu tip tanımlamalarda birinci boyut (satır) dizinin eleman sayısını, ikinci boyut (sütun) her bir elemanın sahip olabileceği maksimum karakter sayısını gösterir.

klavyeden okunan stringin ekrana yazılması

Örnek-1

main(){
char ktr[20];
printf("\nBir seyler yazin:");
scanf("%s",ktr);
printf("%s yazdiniz.",ktr);
}
Bir stringin formatlı yazılması_


Örnek-2

main(){
char ad[5]="ahmet";
printf("%10s",ad);
} _


Örnek-3
#include<stdio.h>
main(){
char il[20]="Ankara",ilce[20]="Çankaya"
printf("%10s%10s",il,ilce);
getchar();

}_

Puts ve Gets komutları
Bu fonksiyonlar sadece stringler üzerinde işlem yapar. printf(); ve scanf(); fonksiyonları gibi klavyeden veri okuma/ekrana bilgi yazma amaçlı kullanılır.
puts ve gets fonksiyonları

Örnek-4
main(){
char ktr[20];
printf("\nBir seyler yazin: ");
gets(ktr);
puts(ktr);
} _

Klavyeden girilen bir cümlenin kelimelerini alt alta yazan program.
#include<stdio.h>
#include <string.h>
main(){
char cumle[100];
int i;
gets(cumle);
for (i=0;i<strlen(cumle);i++)
if (cumle!=' ')
printf("%c",cumle);
else
printf("\n");
getchar();
}_


Bazı string fonksiyonları
strcmp( str1,str2 ); str1 ve str2 yi karşlaştırır
strcpy( str1,str2 ); str2 yi str1 e kopyalar
strncpy(s1,s2,n);s2 içinde buluna ilk n karakteri s1 e kopyalar
strcat( str1,str2 ); str2 yi str1 e ekler
strrev( str ); str yi ters çevirir
strlen( str ); str nin kaç karakterden oluştuğunu hesaplar
strchr( str,kr ); kr ile verilen karakterin str içindeki soldan itibaren yerini verir
Strcpy komutu
Bir string ifadeyi başka bir stringe kopyalar.
Kullanımı:
strcpy(s1, s2)
s1=hedef s2=kaynakStrcpy örneği

main()
{
char isim1[12],isim2[12],karisik[25];
char baslik[20];

strcpy(isim1,“Ali");
strcpy(isim2,“Ak");
strcpy(baslik,"Bu bir başlıktır.");

printf(" %s ",baslik);
printf("isim 1: %s ",isim1);
printf("isim 2: %s ",isim2);_


Strcmp komutu
İki stringi karşılaştırır.
Kullanımı
değişken= strcmp(s1,s2);
bir sonuç döndürür. Sonuç;
-1 ise: s2, s1 den büyük
1 ise: s1,s2 den büyük
0 ise=eşit
Strcmp komutu örneği
#include <string.h>
main(){
char ktr1[10],ktr2[10];
int sonuc;
printf("1. katar:");gets(ktr1);
printf("2. katar:");gets(ktr2);
sonuc = strcmp(ktr1,ktr2);
if(sonuc>0) puts("2. 1.den büyük");
else if(sonuc<0) puts("2. 1.den küçük");
else puts("2. 1. eşit");
} _

Strcat komutu
strcat( str1,str2 ); str2 yi str1 e ekler
#include <string.h>
main(){
char *a=“Ali";
char *b=“Ak";
strcat(a,b);
printf(a);
}_

Anahtar kelimeler:


sendetiklat
Sahip
sendetiklat


sendetiklat şu anda çevrimdışı
Gönderilme Tarihi: 23 Kasım 2009 18:05:51 | # 1

strcpy(  ) ve strncpy(  ) ile katar kopyalama
strcpy(  ) fonksiyonu: Bir katarı, bir başka katara kopyalamak için kullanılır. Katarlar aynı boyutta olmak zorunda değildir. Kopyalanacak katar kaynak katardan küçük olsa bile kopyalama işlemi tam olarak yapılır.

Kullanımı:
strcpy(s1, s2)
s1=hedef s2=kaynak

Örnek:
#include<stdio.h>
#include<string.h>
main() {
char kaynak[40]="Merhaba Dünya";
char kopya[30];
strcpy( kopya, kaynak );
printf( "%s\n", kopya );
} _

strcpy(  ) ve strncpy(  ) ile katar kopyalama
strncpy(  ) fonksiyonu: Strcpy komutuyla aynı görevi görür. Fakat emsalinden farklı olarak, kaç karakterin kopyalanacağı belirtilir.
Kullanımı:
strcpy(s1, s2,sayı)
s1=hedef s2=kaynak sayı=kaynaktan sol baştan kaç karakter alınacak

Örnek:

#include<stdio.h>
#include<string.h>
main() {
char kaynak[40]="Merhaba Dünya";
char kopya[30]="";
strncpy( kopya, kaynak ,7);
printf( "%s\n", kopya );
} _

strcmp(  ) ve strncmp(  ) ile katar karşılaştırma
strcmp(  ) fonksiyonu, kendisine verilen iki katarı birbiriyle karşılaştırır. Katarlar birbirine eşitse, geriye 0(sıfır) döner. Eğer ilk katar alfabetik olarak ikinciden büyükse, geriye pozitif değer döndürür. Şayet alfabetik sırada ikinci katar birinciden büyükse, geriye negatif değer dönmektedir. Kullanımı:
sonuc= strcmp(s1,s2);
sonuc;
-1 ise: s2, s1 den büyük
1 ise: s1,s2 den büyük
0 ise=eşit
dir.
Strcmp komutu örneği
#include <string.h>
main(){
char ktr1[]=“Ayhan”, ktr2[]=“Aydın”;
int sonuc;
sonuc = strcmp(ktr1,ktr2);
printf(“%d\n”,sonuc);
if(sonuc>0) puts(“Birinci ikinciden büyük");
else if(sonuc<0) puts(“İkinci birinciden küçük");
else puts(“eşit");
} _

strncmp(  ) ile katar karşılaştırma
strncmp(  ) fonksiyonu, kendisine verilen iki katarın başlangıçtan istenilen sayıda karakter birbiriyle karşılaştırır. Katarlar birbirine eşitse, geriye 0(sıfır) döner. Eğer ilk katar alfabetik olarak ikinciden büyükse, geriye pozitif değer döndürür. Şayet alfabetik sırada ikinci katar birinciden büyükse, geriye negatif değer dönmektedir. Kullanımı:
sonuc= strncmp(s1,s2,sayi);
sonuc;
-1 ise: s2, s1 den büyük
1 ise: s1,s2 den büyük
0 ise=eşit
dir.
Strncmp komutu örneği
#include <string.h>
main(){
char ktr1[]=“Ayhan”, ktr2[]=“Aydın”;
int sonuc;
sonuc = strncmp(ktr1,ktr2,2);
printf(“%d\n”,sonuc);
if(sonuc>0) puts(“Birinci ikinciden büyük");
else if(sonuc<0) puts(“İkinci birinciden küçük");
else puts(“eşit");
} _

strcat(  ) ve strncat(  ) ile katar birleştirme
strcat(  ) ve strncat(  ) fonksiyonları, bir katarı bir başka katarla birleştirmeye yarar. strcat(  ) kendisine verilen katarları tamamen birleştirirken, strncat(  ) belirli bir eleman sayısına kadar birleştirir.
Kullanımları
strcat(hedef, kaynak);
strncat(hedef, kaynak,sayı);

strcat(  ) Örneği:
#include<stdio.h>
#include<string.h>
main()
{
char ad[30], soyad[20];
char isim_soyad[50]="";
printf( "Ad ve soyadınızı giriniz> " );
scanf( "%s%s", ad, soyad );
strcat(isim_soyad, ad );
strcat(isim_soyad," " );
strcat( isim_soyad, soyad );
printf( "Tam İsim: %s\n", isim_soyad );
getchar();
getchar();

}_strncat(  ) Örneği:

#include<stdio.h>
#include<string.h>
main()
{
char ad[30], soyad[20];
char isim_soyad[50]="";
printf( "Ad ve soyadınızı giriniz> " );
scanf( "%s%s", ad, soyad );
strncat(isim_soyad, ad ,3);
strcat(isim_soyad," " );
strncat( isim_soyad, soyad,3 );
printf( "Tam İsim: %s\n", isim_soyad );
getchar();
getchar();

}_strstr(  ) fonksiyonuyla katar içi arama yapma
strstr(  ) fonksiyonu bir katar içinde, bir başka katarı aramak için kullanılır. strstr(  ) fonksiyonu, bir katar içinde aranılan bir katarı bulduğu takdirde bulduğu yerden sonraki katarı pointer değişkene yerleştirir. Eğer herhangi bir eşleşme olmazsa geriye bir sonuç dönmez ve pointer null olarak kalır.
Kullanımı
Pointer değişken=strstr(str1,str2)
Str1=içinde arama yapılacak katar
Str2=aranacak katar

NOT: Pointer, hafızada başka bir adrese ait değeri tutan, başka bir adresi gösteren değişkene denir.
strstr(  ) Örneği
#include<stdio.h>
#include<string.h>
main()
{
char adres[] = "Anakara";
char ara[]="kar";
char *ptr;

ptr = strstr( adres, ara );
if( ptr != NULL )
printf( "Var:%s",ptr );
else
printf( "Eşleşme bulunamadı.\n" );

getchar();

}_

strchr(  ) ve strrchr(  ) fonksiyonları
strchr(  ) ve strrchr(  ) fonksiyonları, tıpkı strstr(  ) gibi arama için kullanılır. Ancak strstr(  ) fonksiyonu katar içinde bir başka katarı arayabilirken, strchr(  ) ve strrchr(  ) fonksiyonları katar içinde tek bir karakter aramak için kullanılır. strchr(  ), karakterin katar içindeki ilk konumunu gösterirken; strrchr(  ) fonksiyonu, ilgili karakterin son kez geçtiği adresi verir.

strchr(  ) ve strrchr(  ) fonksiyonları
#include<stdio.h>
#include<string.h>
main() {
char adres[] = “Ankara";
char *ilk_nokta, *son_nokta;
ilk_nokta = strchr( adres, ‘a' );
son_nokta = strrchr( adres, ‘a' );
if( ilk_nokta != NULL ) {
printf( "Ilk gorundugu konum: %d\n", ilk_nokta - adres );
printf( "Son gorundugu konum: %d\n", son_nokta - adres ); }
else printf( "Eşleşme bulunamadı.\n" ); } _


atoi(  ) ve atof(  ) ile katar dönüşümü
Verilen katarı, sayıya çevirmek için kullanılır. Eğer metin, bir tam sayıya ( int ) çevrilecekse, atoi(  ) , virgüllü sayıya ( float ), çevrilecekse atof(  ) fonksiyonu kullanılır. Her iki fonksiyon stdlib.h kütüphanesi içindedir. Bu fonksiyonlar kullanılırken, #include<stdlib.h> komutu program başlangıcına yazılmalıdır.

atoi(  ) ve atof(  ) ile katar dönüşümü
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
main() {
char kok_iki[] = "1.414213";
char pi[] = "3.14";
char tam_bir_sayi[] = "156";
char yas[] = "18 yaşındayım";
printf( "%d\n", atoi( tam_bir_sayi ) );
printf( "%d\n", atoi( yas ) );
printf( "%f\n", atof( kok_iki ) );
printf( "%f\n", atof( pi ) );
printf("Örnek çarpım:%d",atoi(tam_bir_sayi)*atoi(yas));
getchar();
} _

Her iki fonksiyonda rakam harici bir şey görene kadar çalışır. Eğer nümerik ifadeler dışında bir karakter çıkarsa, fonksiyon o noktada çalışmayı keser.

strlwr()

Bir dizindeki büyük harfleri küçük harflere çevirir.
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main(){
char ad[20]="DENEME";
printf("%s",strlwr(ad));
getchar();
}_


strupr()
Bir dizindeki harfleri büyük harfe çevirir.
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main(){
char ad[20]="deneme";
printf("%s",strupr(ad));
getchar();
}_


isalnum()
isalnum(karakter);
Eğer karakter bir harf yada sayı ise fonksiyon değeri sıfırdan farklı; değilse sıfır olur.

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main(){
char harf;
harf=getchar();
if (isalnum(harf)!=0)
printf("Basılan tuş sayı yada karakterdir.");
else
printf("Basılan tuş sayı yada karakter değildir.");
getchar();
getchar();
}_

isalpha()
int isalpha(karakter);
Eğer ch bir harf ise fonksiyon sıfırdan farklı bir değer verir; değilse sıfır verir.
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main(){
char harf;
harf=getchar();
if (isalpha(harf)==0)
printf("Basılan tuş sayıdır.");
else
printf("Basılan tuş karakterdir.");
getchar();
getchar();
}_

isdigit()
int isdigit(karakter);
Eğer karakter bir sayı ise fonksiyon sıfırdan farklı bir değer verir; değilse sıfır verir.
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main(){
char harf;
harf=getchar();
if (isdigit(harf)!=0)
printf("Basılan tuş sayıdır.");
else
printf("Basılan tuş karakterdir.");
getchar();
getchar();
}_

Örnek Sorular
Soru 1: Kendisine verilen bir katarın boyutunu bulan programı yazınız. ( Çözüm için strlen(  ) fonksiyonunu kullanmayınız. )
Soru 2: Tersinden de aynı şekilde okunabilen kelime, cümle veya mısraya 'palindrome' denmektedir. Adı palindrome(  ) olan ve verilen katarın tersinin kendisine eşit olduğu durumda geriye 1; aksi hâlde 0 döndüren programı yazınız.
Soru1 Cevabı
#include<stdio.h>
#include<string.h>
main( ) {
char katar[50];
int i;
strcpy(katar, "ABCDEF" );
for(i=0; katar!='\0'; i++ );
printf( "Katar boyutu: %d\n",i);
getchar();
} _

Soru2 Cevabı
#include<stdio.h>
#include<string.h>
main() {
char katar[50];
int boyut =0 , i,sonuc;
strcpy( katar, "ABBA" );
//Katar boyutu bulunuyor
for( boyut = 0; katar[ boyut ]!='\0'; boyut++ );
for( i = 0; i < boyut/2; i++ ) {
if( katar != katar[ boyut - i - 1 ] ) sonuc=0;
else sonuc=1 ;
}
printf( "%d\n", sonuc) ;
getchar();
}_


Ödev
Aşağıdaki gibi çalışıp, çıktı üretebilecek programı oluşturunuz.

Merhaba Dunya Nasilsin?
abahreM aynuD ?nislisaN


sendetiklat
Sahip
sendetiklat


sendetiklat şu anda çevrimdışı
Gönderilme Tarihi: 23 Kasım 2009 18:09:33 | # 2

Fonksiyonlar >>
Sayfalar:
[1]
1.3.0
Kullanım Şartları - İletişim - Öner
29 Temmuz 2014 Salı 15:14:21