Üye ol
Şifremi unuttum | Onay kodum gelmedi
Yardım

BİREYLER ARASI İLETİŞİM İLE İLGİLİ SORULAR
mahonick
Üye
mahonick

Puan: 1768.5

mahonick şu anda çevrimdışı
Gönderilme Tarihi: 18 Aralık 2009 23:53:23

Bireyler Arası İletişim
1
1- İnsanlar birbirleriyle ne zamandan beri iletişim kurarlar?
Medeniyet başladığından beri
İnsanlık tarihinin başladığından beri
Konuşma için semboller oluştuğundan beri
İhtiyaç belirdiğinden beri
Seslerini kullanabildiğinden beri
2- İnsanların beraber yaşamalarının temelinde ne yatar?
İletişim kurmaları yatar
Yaşamı paylaşmaları yatar
Birbirleriyle savaşmaları yatar
Beraber olmaları yatar
Cinsellik yatar
3- İletişim konusu ne zaman önem kazandı?
İnsanlar önemini anladığı zaman
İkinci Dünya Savaşı sırasında
Akademisyenler konuya el attığı zaman
Farklı ülke insanlarının birbirleri ile anlaşmaları gerektiği zaman
İnternet ağı kurulduğu zaman
4- Toplumun iletişim konusuna bu kadar çok önem vermeye başlamasının nedeni olarak
modern toplumlarda ortaya çokan üç eğilim nedir?
Bireylerin bireysel, grup ve kültürel farklılıkları daha fazla tanıması,Kültürlerin kendi
içinde diğer kültürlerle artan karşılıklı alışverişi,İletişim araçlarının sayıca artması ve
bunların gittikçe ucuzlaması
Bireylerin başkalarıyla olan farklılıklarını daha fazla farkeder olması,Kültürlerin kendi
içinde diğer kültürlerle artan karşılıklı eleştiri,İletişim araçlarının sayıca artması ve
bunların daha fazla geliştirilmesi
Bireylerin bireysel, grup ve kültürel farklılıklara daha fazla hoşgörü
geliştirmesi,Kültürlerin kendi içinde diğer kültürlerle artan karşılıklı bağımlılık içine
girmesi,İletişim araçlarının sayıca artması ve bunlara daha fazla erişim sağlanması
Bireylerin bireysel egoizmini geliştirmesi,Kültürlerin kendi içinde diğer kültürlerle içiçe
girmesi,Dünyada insan nüfusunun artması
Kültürel farklılıklara daha fazla önem verilmesi,Kültürlerin kendi içinde karşılıklı artan
bağımlılık içine girmesi,İletişim araçlarının gittikçe daha kolay elde edilebilir olması
5- İletişim ne ile yürütülür?
El kol İşaretleriyle yürütülür
Bir takım seslerle
Sembollerle yürütülür
Yazıyla
Duygularla
6- İletişim sürecindeki unsurlar nelerdir?
İletişim kanalındaki gürültü, yapısı, mesafe gibi unsurlar
Kaynak, kodlama,Mesaj,Kanal, Hedef ve geribildirim
İletişimin telefon, faks gibi hangi aletler kullanılarak kurulmaya çalışılması
Sinyallerin tanınan sembollere ne kadar uygun olduğu
Alıcı ve vericinin hedefleri
7- Lasswell Modeli daha çok neye açıklık getirmeye çalışan bir modeldir?
Yüzyüze iletişim
Bireysel iletişimlere
Birbirinden uzak olanlar arasındaki iletişime
Kitle iletişimine
İletişim aracıyla kurulan iletişime
8- Shannon – Weaver Modeli nasıl bir modeldir?
İnsanların kendi aralarında uydurduğu bir modeldir
Matematiksel bir modeldir
Pratik bir modeldir
Basit bir modeldir
Oldukça karmaşık bir modeldir
9- Westley ve MacLean tarafından ortaya atılan Psikolojik iletişim modeli hangi modeli
temel alır?
Newcomb’un ABX Modelini
Pratik uygulaması olan modeli
Hovland’ın iletişim modelini
Matematiksel modeli
İnsan davranışlarıyla ilgili laboratuvar çalışmalarını
10- İletişimi sosyolojik açıdan açıklamaya çalışan teorisyenler kimlerdir?
Osgood ve Schramm
Westley ve MacLean
Maletzke
Riley ve Riley
2
1- Bölüm notunuzda verilen bilgiler ışığında aşağıdaki listeden iletişimde rolü olan
unsurları işaretleyiniz
İklimin rolü
Kültürün rolü
Arkadaşların rolü
Zaman rolü
Siyasi ortamın rolü
2- Algılarla ne sağlanır?
Çevresel ısıdan haberdar olunur
Hayalleri görme sağlanır
Mekanik bilgi sağlanır
İletişim sağlanır
Kişilik sağlanır
3- Algı organlarımıza gelen mesajın belli anlamı kazanması neye bağlıdır?
Beynimizdeki bilgi kalıplarına
Ne zaman, nereden geldiğine
Algı organlarının sağlıklı çalışmasına
Önyargılara
Uyaranlara
4- İletişimde verici ve alıcının içinde bulundukları duygusal durum, mesajın verilmesini
etkilediği gibi başka neyi etkiler?
Öfke, kızgınlık gibi duyguların tetiklenmesini
Yorumlanmasını
Düşünceleri
Sağlığı
Çevreyi
5- Farklı kültürlere ait insanların,gittikleri ülkenin dilini konuşacak kadar o dili iyi
öğrenmelerine rağmen o ülkenin insanlarını iyi anlayamamalarının nedeni nedir?
Her kültürün beden dili farklıdır
Her ülkenin dilinde ufak nüanslar vardır
Yaşamayla öğrenilmiş olan kültüre ait bilgi kalıpları farklıdır
Dinlemekte sorun yaşamaktadırlar
Kulakları eğitilmiş değildir
6- Sessiz iletişime ait beden dilini anlamayı büyük ölçüde etkileyen nedir?
Töre ve gelenekler
Giyim, kıyafet
Toplum içindeki statüsü
Ait olduğu sosyal statü
Okulda öğretilenler
7- Bir seminer için salon düzenlemesinde en iyi oturma düzeni ne olmalıdır?
Sandalyeler yarım daire şeklinde olmalıdır
Oturanların birbirleriyle yüzyüze bakacak şekilde oturmaları sağlanmalıdır
Sandalye ve masaların konumu “U” şeklinde olmalıdır
Sinema salonu gibi arka arkaya dizili olmalıdır
Katılımcılar sandalyesini istediği yere koymakta serbest olmalıdır
8- İnsanın iletişim platformunda sergilediği iletişim biçimi, doğuştan gelen genetik
faktörlerin dışında başka neye bağlıdır?
Cinsiyetine
Yetiştirilme biçimine
Kültürün getirdiği öğretilere
Ebeveyninin iletişim biçimine
İnsanın kendini özleştirdiği kişiye
9- Nörotik bireylerin insanlarla etkileşiminde çevreden gelen uyarılardan neye
odaklanmaları olasıdır?
Uyarıları algılama boyutunda olumsuzluklara odaklanmaları
İletişim kurdukları kişinin giyim kuşamına
Kendisine nasıl hitap edildiğine
Çevredeki gürültülere
İnsanların nazik davranışına
10- Geçmiş deneyimler insanda ne oluşturur?
Travma oluşturur
Hatıra oluşturur
Ön yargılar oluşturur
Hazır ce4vaplar oluşturur
Deneyim kazandırır
3
1- İletişimde sözcüklerle beraber ortaya konulan mimikler, jestler, beden duruşu, ses
tonu gibi beden hareketlerinin etkisi ne olur?
Sözün etkisi ya artar, ya daha iyi anlaşılmasını sağlar, ya da anlamını değiştirir
Ya kişinin duygularına etki eder, ya fizyolojisini bozar ya da hiç etki etmez
Ya farklı bir ortam yaratır, ya karşı tarafa fırsat verir, ya da dikkate alınmak için fırsat
yaratır
2- Konuşma ve işitme ile ilgili fizyolojik durumda aşağıdaki listede yazılı olan hangi
organlar rol oynamaz?
Beyindeki motor bölgeler
Beyindeki dil ile ilgili merkezler
Ses çıkarma ile ilgili organ olarak ses telleri
Göz kapakları
Küçük dil
3- Konuşma eyleminde cümle sonunda yeterli soluk olmazsa ne olur?
Konuşma kesilir
Ses şiddetini kaybeder
İletişim kurulamaz
Öksürük başlar
4- Etkili konuşma için soluk alıp vermeyi ne yapmak lazım?
Güçlendirmek lazım
Tüketmek lazım
Kontrol etmek lazım
Takviye etmek lazım
5- Dinleme aşağıdaki tanımlardan hangisidir?
Sözel mesajlardan bilgi ve fikirleri alma ve özümleme sürecidir
Dinleme işitme sürecinin bir parçasıdır
Dinleme dikkati vermedir
Dinleme gelen mesaja kendini vermedir
6- Dinlemedeki hatalar nereden kaynaklanır?
Konuşanın yüzüne iyi bakmamıştır
Yeteri kadar gülünmemiştir
Dinleyiciden ve de konuşmacıdan kaynaklanır
7- Beden dilinin iletişime katkısı nedir?
Mesajın anlamına katkıda bulunur
Konuşmayı daha ilginç yapar
İnsanlar arası konuşmayı farklı kılar
8- Empati kavramı üzerinde 70 li yıllarda yoğun çalışmalar yapmış olan ve kavrama
açıklık getiren önemli yabancı isim aşağıdakilerden hangisidir?
Carl Jung
Sigmund Freud
James Lange
Carl Rogers
Jean Piaget
9- Empatik dinlemenin ön yargı ve yargılamadan uzak bir dinleme olmasıkişinin
kendisine ne yapmasına yardım eder?
Kişinin kendisini daha fazla kabul etmesine yardım eder
Kişinin kendisini daha olgun görmesine yardım eder
Kişinin kendisini ezik hissetmesini sağlar
Kişinin kendisini herkesten üstün görmesini sağlar
10- Bir danışanın duygularını empatik bir tarzda dinlerken en yararlı yaklaşım ne
olmalıdır?
Danışanın olması gereken davranış biçiminin dikte ettirilmesi
Danışanın aktardığı duygular beraber gözden geçirilerek değerlendirilmesi
Danışanın aktardığı duyguların ona geri yansıtılması
Danışanın aktardığı duyguların başkalarıyla paylaşılması
4
1- Kişiler birbirleriyle iletişim kurmada nasıl bir davranış biçimi sergilerler?
Farklı davranış şekilleri
Aynı davranış şekilleri
Rekabetçi davranış şekilleri
Benzer davranış şekilleri
Birbirine ters düşen davranış şekilleri
2- Kişinin kendi istek ve duygularını ifade etme kapasitesi, diğerlerinin ihtiyaçlarını
engellemeden kendi haklarına sahip çıkması olarak tanımlanan davranış biçimi nasıl
adlandırılır?
Zorlayıcı
Agresif
Güçlü
İnatçı
Assertive
3- Hangi davranış biçiminde birey karşısındakine önemsel nitelikte bakar?
Passif
Güvenli davranış biçimi
Liderlik davranış biçimi
Nonassertive davranış biçimi
4- İnsanın güvenli davranışı benimsemesi arttıkça , kendisine ait neyin seviyesi
azalacaktır?
Saldırganlık seviyesi
İstekler seviyesi
Çözüm bulma seviyesi
Tatminsizlik ve stres seviyesi
5- Pasif davranışı benimseyen insan ilişkileri nasıl bir davranıştır?
Altkın
Dolaylı
Ezik
Umursamaz
Taşkın
6- Kaybet –kazan ilişkisi olan nasıl bir davranıştır?
Pasif
Başkalarını düşünen
Tek düze
Demokratik
Altkın
7- Sinemada film seyrederken hemen arkanızda oturan seyirci telefonda konuşarak
filmi izlemesini engelliyor. Aşağıdaki hangi davranış agresif bir kişinin davranışını
yansıtır?
Kızar ama hiçbir şey yapmadan zor da olsa filme konsantre olmaya çalışır
Arkaya dönerek ”Konuşmamanızı rica ediyorum. Çünkü konuşmanızdan filme konsantre
olamıyorum”.
Arkasına dönüp çok yüksek bir tonla”Buraya film seyretmeye geldik. Konuşmak
istiyorsanız gidin evinizde konuşun” diyerek bağırma
Filmi daha rahat seyredeceği başka yere geçme
Konuşan kişinin duyacağı şekilde kendi kendine söylenme
8- Kuyrukta insanlar bilet almak üzere bekliyorlar. Arkadan biri öne geçmeye çalışıyor.
Aşağıdaki davranışlardan hangisi assertive davranış biçimi olur?
Sesini çıkarmaz ama içinden öfkelenir
Öne geçen kişiye “Kuyruğun sonu burada. Arkaya geçebilir misiniz?”
Öne geçen kişiye “Hey gözü açık seni. Geç arkaya bakalım” diye bağırır
“Bazı açık gözler var” diye yüksek sesle söylenir
9- Otobüs garında oturan bir yolcuyu izliyorsunuz. Hemen kalkacakmış gibi öne eğik.
Ayaklarını sandalyenin altında yanlara kıstırmış, gergin. Ellerini göğsü üzerinde bir
kavuşturuyor bir ceplerine sokuyor. Bazı noktalara gözleri dalıyor ve uzun uzun
bakıyor. Bu yolcunun beden dilinden nasıl bir davranış biçimine sahip olduğunu
düşünürsünüz?
Umursamaz
Dikkatli
Araştırmacı
Agresif
Dalgın
10- Kendisi ve başkalarının sınırlarını bilen bir kişi nasıl bir davranışı benimsemiş
demektir?
Pasif
Diğergam
Çaresiz
Assertive
Uyumlu
5
1- “İnsanın kalıtımında örneğin bir saldırgan yapı varsa, birkaç kuşak sonra da olsa bu
kalıtımla kişinin davranışında kendisini gösterebilir”.
Kalıtım değiştirilebilir
Yanlış
Doğru
Hiç çıkmaz
2- Aşağıdaki şıklardan hangisi iletişimin engellenmesinde rol oynar
Bireyin giyime olan düşkünlüğü
Kaç yıl eğitim aldığı
Hangi ırktan olduğu
Doğum öncesi annenin beslenmesi
3- “İnsanlar, geçmiş yaşantıları, eğitimleri, mizaçları, fiziksel özellikleri, güdüleri
bakımından birbirinden farklılaşırlar” tezini ileri süren araştırmacı kimdir?
Carl Rogers
William Shakesper
Sigmund Freud
Emmanuel Kant
4- Birey kendisine ulaşan sözcükleri , gördüğü hareketleri ve olayları neye göre algılar
O günkü havasına göre algılar
Öğrendiklerine göre algılar
Gerçeğin gerektirdiği sonuçlara göre algılar
Duyu organlarının süzgecinden geçirdiği gibi algılar
Kendi değer yargılarının ve çevre baskılarının etkisi altında
5- Topluluk halinde yaşayan insanlar gerek resmi gerekse resmi olmayan
organizasyonla ilgili neye göre yaşarlar
Kendisine verilmiş olan statüsüne göre
Toplumun kendisine verdikleriyle
Bir takım kurallar içinde
6- Her ilişki platformunda beklenen ilişki davranışının ne olması gerekir?
Doğru ilişkiler sergilenmelidir
O güne uygun olması gerekir
Yönetimin isteklerine uygun olması gerekir
İnsanın kişiliğine uygun olması gerekir
7- Organizasyonlar içindeki hiyerarşik çizgiler, geleneklerin getirdiği kurallar ve
toplumun beklentileri iletişimin nasıl kurulmasını gerekli kılar?
Duyguların emrettiği biçimde kurulmasını
Çevrenin istediği biçimde kurulmasını
Patronun istediği biçimde kurulmasını
Gölünün istediği biçimde
Farklı farklı biçimlerde kurulmasını
8- İletişim kurmada dili kullanarak paylaşma veya içinde bulunulan durumu idrak
etmede ne söz konusudur?
Ahbaplık etmek söz konusudur
Birlik söz konusudur
Birbirini sevmek söz konusudur
Çevrenin etkisi altında kalmamak söz konusudur
9- Kültürün getirdiği öğretilerden olarak beden dilinin iletişimi engelleyen tarafı
nelerdir?
Hareketleri yapma güçlüğü
Yapılan farklı hareketler farklı anlamlar taşıyabilir
Bazı hareketler komik kaçabilir
Sözcükleri desteklemeyebilir
10- İnsanlar iş yaşamında geleneksel rollerini, bireylerin hiyerarşik konumlarına bağlı
biçimde, belirgin sınırlarla birbirinden ayrılan nasıl bir yönetim biçimi içinde
sergilerler?
Birbirlerinden örnek alarak
Demokratik yönetim biçimi
Özgürce
Keyfe bağlı
Değişken biçimde
6
1- Örgütlerde ast üst ilişkileri veya diğer bir deyimle, emir kumanda faaliyetleri yönetim
sürecinin hangi işlerinden sonar gelir?
Hiyerarşi belirlendikten sonra
İş Bölümü yapıldıktan sonra
Planlama ve örgütlemeden sonra
Bireyin işletmeyi tanımasından sonra
Yerleşim planı belirlendikten sonra
2- Yönetimler örgütler içinde işleri etkili biçimde yürütmek için bilgiye ihtiyaç duyarlar.
Bilgi toplamanın bir bölümü hangi yolla elde edilir?
Yöneticilerin toplantılarından
Astlarla kurulan iletişim yoluyla
Çalışanların yönetime gönderdiği mektuplarla
Yerel gazete haberleriyle
Yöneticinin işçiler arasında dolaşmasıyla
3- İşletmelerde hiyerarşik ilişkilerin iyi yürümesi bakımından emir olarak verilen
talimatların nesi önemlidir?
Veriliş biçimi
Kimi ilgilendirdiği
Kimden geldiği
Kullanılan terminolojinin içeriği
Emri alanların kişilik yapısı
4- Üslerden gelen emir içinde nedenini, niçinini açıklayan kısımların bulunması, emir
alanların duygularında sürüklenme veya itilip kakılma duygusu yerine nasıl bir
duygu için zemin hazırlar?
Başka emirlerin hazırlanmasına
Beraberlik duygusunu yaşamasına
Yöneticilere güven duygusu
Bunun kandırmak için yapıldığına
5- Aşağıdakilerden hangisi üslerin astlarına güven verme konusunda ilişkiler açısından
temin etmeleri gereken koşullardan değildir?
Güvenli bir çalışma ortamının temin edilmesi
Astlara örgütün amaçları, çalışma tarzı, ortam içinde yürütülen politika ve kurallar
hakkında yeterli bilginin verilmesi
Disiplinde istikrar sağlanması
Kararların alınmasında astların katkılarının olması
Yöneticilerin, çalışanların nabzına gore şerbet vermeleri
Astlar gerektiğinde üstlerine başvurabilmeli
Örgütte elemanların istediği yemeğin menüye konması
6- Öğretmenlerin velilerle olan ilişkilerinde, öğretmen ebeveyne öğrencinin once hangi
tarafını söyleyerek söze başlaması gerekir
Disipline aykırı görülen taraflarını
Pozitif taraflarını
Düzelmesi mümkün olan taraflarını
Dersteki davranışıyle ilgili taraflarını
Okula nasıl gidip geldiğini
7- Yüksek öğrenime gelen yetişkin genç, belli bir kişilik kazanmıştır. Kazandığı bu
kişiliği dış dünya ile kıyaslayarak değerlendirmeye ve bir yön vermeye çalışır. Böylece
yüksek öğrenimde görev yapan eğitmenler onlara eleştiri yerine nasıl bir davranışı
benimsemelidirler?
Öğrenciyi anlayışla karşılama davranışını
Öğrenciyi küçük görme davranışını
Sorunun ne olduğunu anlamak üzere irdeleme davranışını
Ebeveyn rolü oynama davranışını
Cezalandırıcı, disipline önem veren
8- Ev hanımı ve temizliğe gelen kadın ilişkisi nasıl daha da zorlaşır?
Ev hanımının bazı algı ve beklentileriyle
Temizliğe gelen kadının kalabalık bir ailesi olması nedeniyle
Temizliğe gelen kadının kültürlü olması nedeniyle
Hiç birinin gerekli temizlik malzemesi hakkında bilgilerinin olmaması nedeniyle
Temizliğe gelen kadının işleyen bir sigortası olması nedeniyle
9- Satıcı ve müşteri ilişkilerinde , satıcı neye odaklanır?
Malını satmaya
Müşterinin nasıl bir şey aradığına
Müşterinin giyimine ve nasıl konuştuğuna
Müşteriyi nasıl ikna edebileceğine
Müşterinin o malı gerçekten isteyip istemediğine
10- Doktor ve hasta ilişkisi karşılıklı neye dayanır?
Birbirini iyi etkilemeye
Belli kuralları tarafların iyi bilmesine
Doktorun ne kadar bilgili olduğuna
Hastanın doktoru etkilemesine
Saygı ve güvene
11- Örgüt içinde farklı işleri yapan departmanlar birbirlerinin müşterisi
durumundadırlar. Buna ne denir?
Yakın ilişkiler
Yatay ilişkiler
Dikey ilişkiler
İç müşteri ilişkileri
12- Uçakta yolculara ev sahipliği yapan hostesin yolcularla olan ilişkilerinde kullandığı
davranış biçimi nasıl olmalıdır?
Şevkatli davranış
Güvenli davranış
Mesafeli davranış
Anlayışlı davranış
Agresif davranış
7
1- İş yaşamında işe uygun adamın seçilmesi için kullanılan yöntemlerin en önemli ve en
eskisi hangi yöntemdir?
Bireyi tanımadır
Mülakat yöntemidir
Testleme yöntemidir
Kart yöntemidir
Referans yöntemidir
2- Mülakat, belirli bir amaca yönelik iki taraf arasında yapılan nasıl bir konuşmadır?
Planlı ve kurallı konuşmadır
Anlaşmaya dayalı konuşmadır
Birbirini kritik eden konuşmadır
Birbirini test eden konuşmadır
Bir sohbet konuşmasıdır
3- Mülakatın amacı, sadece adayın işletmeye alınmasının uygunluğunu anlamak için
yeterli bilgi edinmek değil, aynı zamanda ne vermektir?
Adayın özel ve tüzel hayatını irdelemektir
Adaya işin zorluğu hakkında göz dağı vermektir
Örgüt ve iş hakkında yeterli bilgi vermektir
Adayın ne derece istekli olduğunu anlamaktır
Adaylar arasından farkını anlamaktır
4- Adaya göre mülakat yapılan ortam her zaman nasıl bir ortamdır?
İlginç bir ortam
Sıkıcı bir ortam
Keşfedilmesi gerekli bir ortam
Etkileyici bir ortam
Yabancı bir ortam
5- Aday ve mülakatı yapanın oturma pozisyonu nasıl olmalıdır?
Masanın iki yanında yüzleri birbirine dönük
Masanın iki ayrı köşesinde
Birbirinden uzak
Birbirine köşe gelecek şekilde
Dizdize olmalıdır
6- Mülakat yapılırken ortadaki sehpa üzerinde neler olmalıdır?
Peçete, kağıt mendil ve bir bardak su
Bir küçük akvaryum
Teyp
Bir saat
İş yerine ait doküman
7- Mülakatçı gelen adayda işbirliği duygusu ve iyi bir iletişim ortamı yaratmak için ilk iş
olarak ne yapmalıdır?
Yerine oturtmalı, rahat nefes almasına izin vermeli
Basit sorularla konuşmaya alıştırmalıdır
Onu kısa bir sure kendi haline bırakmalıdır
Adayı rahatlatmaya çalışmalıdır
Dokümanı okuması için önüne koymalıdır
8- Mülakatçı konuşmanın sadece % kaçını yapmalıdır?
% 5
% 10
% 20
% 50
% 70
9- Mülakatta genel prensip olarak konuşmaya hangi konularla başlanır?
Şurdan burdan
Günün genel konuları
Adayın kolay cevaplayacağı sorular
Mesleki sorular
Aktüalite soruları
10- Mülakatta kullanılacak sorular neye göre farklı olarak hazırlanır?
İşin yapısına göre
Mülakatın çeşidine göre
Mülakata girecek adaylara göre
Mülakatın o anki durumuna göre
Mülakatın gidişine göre
8
1- İnsanlar arası ilişkilerde daima ne mevcuttur?
Problemler
Çatışma
Düşmanlık
Kötü niyet
Anlamsızlık
2- İletişimde belirsizlikler neye yol açar?
İletşim kurulamamasına
Şaşkınlığa
Çatışmaya
Agresiviteye
Hastalıklara
3- İletişimde Transaksiyonel analizin amacı nedir?
Bireyde bulunan benliklerden hangi uyaranın tepkiyi başlattığını bulmaktır
Dış kaynaklardan hangisinin uyaran olarak tepkiyi başlattığını bulmaktır
Var olan duyguların hangisinin tepkiyi başlattığını bulmaktır
Bireyin kendisini iyi hissetmesi için yapılan bir analizdir
Bu analizin uygulama alanı karmaşıktır
4- Anababa benlik durumu kişiliğimizin hangi tarafıdır?
Otoriter tarafıdır
Şevkat dolu tarafıdır
İnsana öğütler, emirler veren tarafıdır
Devamlı gözlem altında tutan tarafıdır
Kendinden en emin tarafıdır
5- Bir takım olarak beraber çalışmak durumunda olduğunuz kişi, sizinle uyuşma
imkanı olan kişilik yapısına sahip olmazsa ve siz onunla çalışmak durumunda
olursanız, bu durumda çatışma kaynağını oluşturan nedir?
Birbirlerinin zıttına gitmeleri
Her yapılan diğerine batması
Bu durumun sınırları zorlaması
Bireysel farklar
Ortamın uygunsuzluğu
6- Grup üyelerinin alışılmış hedeflere ulaşmada çatışma içine düşme nedenleri nedir?
Birbirini iyi anlayamamış olmaları
Grubun iyi seçilmiş olmaması
Herkesin kendi yöntemini kullanmada israrı
Birbirlerini iyi dinlememeleri
Yöntemlerde farklı alternatif kullanmaları
7- İnsanların sıkça içsel çatışma yaşamalarının nedeni nedir?
Farklı alternatifler arasında seçim yapma durumu
Her alternatifi çok iyi bilmemesi
Alternatiflerin hedef için doğru seçim olmaması
Çok iyi bilgilendirilmiş olmamaları
Bu insanın doğasında vardır
8- Çatışmaların sebebi ne olursa olsun bütün çatışmalarda nasıl bir süreç söz
konusudur?
Kişiye göre değişen bir süreç
Belirgin olmayan bir süreç
Dört basamaklı bir süreç
Disiplinli bir süreç
Anlaşılması güç bir süreç
9- Negatif insanlar herkese karşı davranışları nasıldır?
Aynı değildir
tutarlı değildir
Çatışmaya yöneliktir
Negatiftir
Kişiye gore değişir
10- Negatif insanlarla başetmede kullanılacak terminolojide “sen” zamiri yerine hangi
zamir kullanılmalıdır?
“Siz”
“Ben”
“Onlar”
“Zamirsiz”
“O”
9
1- Grup ve takım arasındaki farklılıklara bakıldığında, grup üyelerinin birbirinden
bağımsız hareket ettiğini görüyoruz. Takım üyeleri nasıl hareket eder?
Takım üyeleri anlaşarak hareket eder
Takım üyeleri de bir gruptur
Takım üyelerinin hedefleri ortaktır
Takım üyeleri once yöntemi belirler
Takım üyeleri de birbirinden farklı hareket edebilirler
2- Grup üyelerine ne yapmaları dikte edilir, takım üyelerinin ise ......
Takımda dikte edecek kimse yoktur
Takımda hedefler dikte edilir
Takım içinde fikirler tartışılır
Takım üyeleri birbirlerinin fikirlerine saygılıdırlar
Fikirlerini söylemeleri teşvik edilir
3- Takım üyelerinin diğer üyelerle yakından ilişki içinde olmaları gerekir. Halbuki grup
üyeleri .......
Diğer üyelerle ilişki içinde olmadan da işlerini yürütürler
Birbirlerinden kopuk hareket ederler
Grup üyelerinin ilişkileri belirlenmiştir
Takımın içinde bir çok grup vardır
Grup üyeleri çatışma içinde de olabilirler
4- Müzakerelerde tarafların istekleri ve çıkarları birbirleriyle çatışma halindedir Bu
yüzden taraflar ne yapma durumundadırlar?
Bir yerde vazgeçme durumunda
Çatışmayı çözmek üzere bir yol bulmak durumunda
Zayıf olana istekleri Kabul ettirmek durumunda
İsteklerinden fedakarlık etmek durumunda
Uygun bir yerde müzakereye son vermek durumunda
5- Müzakere sonucunda ne yapılır?
El sıkışılır
Herkesin rahatlaması gerçekleşir
Fikir birliğinin kağıda dökülmesi gerçekleşir
Bireyler taraflarına sonucu nasıl anlatacaklarını düşünür
Çatışmanın sona ermesinin memnuniyeti yaşanır
6- Müzakere bir savaş değildir. Dolayısıyla müzakereye nasıl bir tutumla girişilmesi
gerekir?
Doğru bir tutumla
Kazançlı çıkacağını hedefleyerek
İstediğini alacağından emin olarak
Agresif bir tutumla
Anlayışlı bir tutumla
7- Müzakere sırasında veya sonrasında tarafların muhataplarının kendileri hakkında iyi
şeyler hissetmesine yardım edebilmek için neyi hedeflemek gerekir?
Kaybetmemeyi
İsteklerinin asgarisini alınca çekilmeyi
Mülakatta sert bir tutum izlemeyi
Her şeyi arkadaşça yürütmeyi
İnsanlara saygılı olmayı
8- İyi konuşmacı olmak doğuştan sahip olunan bir yetenek değilse, nedir?
O bariyeri aşmak gerekir
Bu beceri deneyimle kazanılır
İnsanın iyi bir konuşmacı olmayı istemesi gerekir
İyi bir dinleyici kitlesi olması gerekir
Konuyu bilmek yeterlidir
9- Konuşma öncesinde, konuşma stresini en aza indirgemek için ne yapılması önerilir?
Diyafram nefesi alınmalıdır
Biraz volta atılmalıdır
Birileriyle konuyu tartışmalıdır
Dinleyicilerin kim olduğunu öğrenmelidir
Bir yudum su içmelidir
10- Toplum karşısında konuşmak için konuşma metnini neye gore hazırlamalıdır?
O anki duruma göre
Konunun özelliğine göre
Verilmiş olan talimata göre
Dinleyici kitlesinin özelliklerine göre
Konuşma salonunun özelliğine göre
10
1- “Yönet ve kontrolünde tut” liderlik modeli hangi anlayışa doğru değişmiştir?
“Böl ve yönet”
“Yetiştir ve yetki gücü ver”
“Disipline et ve yönet”
“Tanı ve yönlendir”
“Yetiştir ve bağımlı kıl”
2- Liderin bir yöneticiden farkı nedir?
Lider vizyon oluşturur
Yönetici kontrol eder
Lider olarak doğulur
Lider kitleleri arkasından sürükler
Lider iyi iletişim kurar
3- Liderin benimsenmesinde iletişimin rolü nedir?
Lider çevresindeki insanlara göre tutumunu ayarlar
Lider, önder olduğu kişilere karşı tutarlı bir davranış sergiler
Lider, herkesten farklı ve kendine özgü bir takdim şekli kullanır
Lider içinde bulunduğu mevcut duruma gore uygun tutumu seçer
Lider, lideri olduğu kişilerin “nabzına gore şerbet verir”
4- Değişik liderlik tarzında nasıl iletişim biçimleri kullanılır?
Tutarlı
Kaypak
Farklı
Değerlendirici
Savunucu
5- Liderler demokratik bir yaklaşımı benimsediklerinde, astlarıyla iletişimlerinde
nasıldırlar?
İnsanlarla daha samimi ilişkiler kurarlar
Daha az kontrol edici taktikler kullanırlar
Emir verme ve yürütme hataları yaparlar
Başkalarına kendi fikrini söyleme fırsatını daha çok verirler
Eğlenceye daha çok zaman ayırırlar
6- Göreve ya da kişilere önem veren liderlik tarzında liderler daha çok neye önem
verirler?
Bireylerin de katkısı olmasına
İnsanlar arasında iyi iletişim olmasına
İnsanları çok yakından tanımaya
Dikey ilişkilere
Güven, sevgi ve saygıya
7- Kendi kendini motive etmeyi teşvik edici liderlik tarzında, ne yapmayı tercih eder?
Hedefleri tartışarak onların beynine başarı fikrini yerleştirmeyi
Hedefleri belirleyip her bireyin hedefe nasıl ulaşabileceğine kilitlenmesini
Herkesi ne yapmak istediği konusunda serbest bırakmayı
Herkesin kendini motive edecek olanın ne olduğunu belirtmesini
Daha fazla şevkle çalışmalarını
8- Dil olarak lider insanları hangi kelimeyi kullanarakdaha iyi teşvik eder?
“Siz” kelimesini
“Sen “kelimesini
”Ben” kelimesini
“hepimiz” kelimesini
“Biz” kelimesini
9- Ne türde bir toplantı olursa olsun insanların kişilik yapısı sonucu olarak nasıl bir
davranış biçimi ortaya koyarlar?
Uzatmalı davranış biçimi
Uzlaşmacı davranış biçimi
Anlayışlı davranış biçimi
Farklı davranış biçimleri
Stratejik bir davranış biçimi
10- Toplantıda her şeyi biliyor gibi görünen bir tiple karşılaştığınız zaman ne yapmayı
düşünürsünüz?
Her seferinde ortaya atılmasını engellemeyi
Tartışmaları geciktirmeye çalışmalı
Tutkularını keşfedip onlardan faydalanmayı
Kendisine soru yöneltilerek sıkıştırmayı
Her seferinde ortaya atılmasına grubun tepki vermesine imkan vermeyi
11
1- İletişimin en iyi kullanılmasını gerektiren diğer mülakat alanı nedir?
İşe alım mülakatı
Uyum sağlama mülakatı
Performans değerlendirme mülakatı
Değerlerle ilgili mülakat
Şikayet dinleme mülakatı
2- Performans değerlendirme toplantısına gelmeden once değerlendirilecek kişi
hakkında nasıl bir hazırlık yapılır?
Bilgi içeren
Hobilerle ilgili
Oturulacak yerle ilgili
Adayın giyecekleriyle ilgili
İkram edileceklerle ilgili
3- Değerlendirme toplantısının yapılacağı oda neye gore düzenlenmelidir?
Geleneklere göre
Değerlendirme isteğine göre
Odanın büyüklüğüne göre
Önceden karar verildiğine göre
Toplantı kurallarına göre
4- Performans değerlendirme için yapılan mülakat toplantılarında çalışanlar ne
yapmaya teşvik edilir?
Zamanında gelmeye
Fikirlerini açıkça ifade etmeye
Hızlı konuşmaya
Uygun cevaplar vermeye
Hedef göstermeye
5- Performans değerlendirme mülakatındaönce hal hatır sorulması, görüşmenin nasıl
sürdürüleceği konusunda kısa bir bilgi verilmesi, görüşme amacının tekrarlanması ne
için yapılır?
Zamanı doldurmak için
Çalışanın ortama ısınması için
Her iki tarafın birbirine alışması için
Esas soruları sormaya başlangıç yapmak için
Gerginlik yaratmak için
6- Mülakatı yapan kendi görüşlerini ne zaman açıklamalıdır?
İlk önce
Yazılı vermeli
Hiç açıklamamalı
En sonunda
Uygun zaman bulunca
7- Mülakatta açık uçlu sorular ne zaman sorulmalıdır?
Konuşmaya başlar başlamaz sorulmalıdır
Önce kapalı uçlu sonar açık uçlu sorular sorulmalıdır
Çalışan mülakatta çok gerginse sorulmalıdır
Değerlendirme mülakatı açık uçlu sorularla devam eder
Mülakatçı uygun gördüğü zaman
8- Performans değerlendirme mülakatı sadece çalışanın hatalarının ve zayıf
noktalarının üzerinde durulduğu bir süreç değildir. Aynı zamanda .........
Yönetici ve çalışanın birbirini daha yakından tanıdığı bir toplantıdır
Yönetici ve çalışanın beraberce bir zaman geçirdiği toplantıdır
Aynı zamanda başarıların ve güçlü yönlerin tartışıldığı bir ortamdır
Her iki tarafın birbirini kritik etme toplantısıdır
9- Performans değerlendirme toplantısına gidilirken her iki tarafın sorumlulukları
nelerdir?
Somut verilerle hazırlık yapmak
Birbirlerini nasıl etkileyeceklerini düşünmek
Beraberinde yaptığı işlere ait örnekler getirmek
10- Değerlendirme mülakatı sırasında çalışan kendisine yöneltilen eleştirilere karşı
savunmaya geçmek yerine ne yapmalıdır?
Eleştirileri kendini geliştirmek amacıyla kullanmalıdır
Karşı atağa geçmelidir
O da yöneticiye ait eleştirileri sıralamalıdır
Eleştiri konularına ait açıklamalar getirmelidir
Eleştiriler karşısında susup oturmalıdır
12
1- Aile kurumunda eşlerin oynadığı rollere bakıldığı zaman, bu ilişkilerin nasıl bir ilişki
çerçevesinde yürütülmesi gerekir?
Kazan-kaybet
Saygı içeren bir ilişki
Karşılıklı menfaat ilişkisi
Kazan-kazan ilişkisi
Akraba ilişkisi
2- Duck, evlilik başarısı ve doyumda en önde gelen faktörlerden birinin ne olduğunu
vurgular?
Ekonomik durum
Kullandıkları iletişim şekli
Her ikisinin de sağlıklı olması
Ailelerin anlaşabilmesi
Eğitimlerin eşit olması
3- Evlilik terapistine gore evliliğe en çok zarar veren faktörlerin başında ne gelir?
Zayıf iletişim
Farklı kültürlere sahip olma
Farklı isteklerin olması
Ebeveynlerle beraber yaşamak
Erkeklerin anlayışsızlığı
4- Evlilikte eşlerin tartışma sırasında nasıl bir ses tonunu korumları gerektiğine dikkat
çekiliyor?
Sevecen
Taviz veren
Pozitif veya nötr
Kontrollü bir ses tonu
Mesaj yüklü bir ses tonu
5- Evlilikte sürekli birbirine destek veren çiftlerde ne gelişir?
Birbirlerine hayranlık
Güven
Bıkkınlık
Tolerans
Monotonluk
6- Her insanın problemleri ve onların çözümüne olan yaklaşımının farklı olması, o
insanın yaklaşımının ne olduğu anlamına gelmez?
Yanlış olduğu
Doğru olduğu
Şaşırtıcı olduğu
Yanıltıcı olduğu
Uyumsuz olduğu
7- Bebeğin ilk iletişim aracı nedir?
Çıngırak
Bacak çırpması
Ağlamak
Esnemek
Uyumak
8- Tip “A” olarak adlandırılan bebekler ne yaparlar?
Anne ortamda onu yalnız bıraktığında rahatsızlık duymaz
Anne ile yakın bir bağ sergilerler
Annelerine bağlanma ve eteklerinden ayrılmama
Anne geri döndüğünde ağlamaya devam ederler
Ağladığında kucağa alındığında sakinleşirler
9- Anne babalar farklı yaş gruplarındaki çocuklarına nasıl davranırlar?
Eşit davranırlar
Farklı davranırlar
Zorlayıcı davranırlar
Ayırdedici davranırlar
Destekleyici davranırlar
10- Doktor hasta ilişkisinde doktor hastasını bir bütün olarak tanımaya yönelik
geçmişine veya ailesine ait soracağı sorularla merakından değil fakat ne amaçla
sorduğu mesajını vermelidir?
Yardım edeceği
Tedavi edeceği
Bilgi alacağı
Rahatlatacağı
Rutin olduğu
13
1- Aşağıdakilerden hangileri çatışmadan sağlanan yararlardan değildir?
Çatışma sürecinde yetenekler ortaya çıkabilir
Yeni çözüm yolları bulunabilir
Rutine girilmiş havayı dağıtır
Dost düşman ayırt edilir
İyi bir dostluk kurulabilir
2- Aşağıdakilerden hangileri çatışmanın verdiği zararlardandır?
Çatışma eğlenceli olabilir
Belli bir hastalığın oluşmasına neden olur
Çatışma zaman içinde çekindenliği doğurur
3- Aşağıdakilerden hangileri çatışma kaynağı olarak sayılır?
Hava raporu
Kişisel düşmanlıklar
Yetişkin benlik durumu
Çatışma yaratmayı özleme
Çatışmanın yarar sağlıyacağını düşünme
4- Aşağıdakilerden hangileri iletişimde yaşanan çatışmalardandır?
Bireysel farklar
Giyilen kazağın rengi
İnsanların farklı boyda olmaları
5- Doğru olduğunu düşündüğümüz veya doğruluğuna inandığımız bir şey bir fikir
üzerinde israr ettiğimizde ne içine girme olasılığımız doğar?
Kızgınlık duygusu
Kendini yetersiz görme
Öfke ortamı
Çatışma
Dışlanmışlık
6- İnsanlar arası veya bireyin kendi içinde oluşan çatışmalar sonucu ortaya çıkan
negatif sonuçlar hangi açıdan yararlı olabilir?
Çözüm için anahtar üretme
Olası tehlikeleri tahmin etme
Deneyim kazandırma
Tehlikeden uzak durma
Eğlenme
7- Uzatmalı çatışmalar bazı insanlar için nasıl bir tehlike oluşturur?
Ruhsal bir çöküntü içine girebilirler
Enerjilerini tüketebilir ve fosilleşirler
Duygusal ve fiziksel sağlıklarına zarar verebilirler
Düşmanca duygulara sahip olabilirler
Vurdumduymaz bir kişilik geliştirebilirler
8- Farklı eğitimlerden gelen insanların oluşturduğu proje gruplarında neden her zaman
bir çatışma ortamının oluşması olasıdır?
Herkesin en iyi yöntemin kendi öğrenmiş oldukları konusunda diretmeleri
Yaptıkları işi beğenmemeleri
Aralarında bir rekabet olması
Birbirlerini anlayıncaya kadar çatışmanın olması
Herkesin farklı bir eğitimi olması
9- Görev ne kadar basit olursa olsun yine de çalışanlar arasında bir çatışma olmasındaki
sebep ne olabilir?
İnsanlar nerede olurlarsa olsunlar çatışma yaratırlar
Ne yapılacağı konusunda bireylerin sorumluluk alanları belirlenmemişse
İşin basitliği çatışma yaratır
İşten kaytarma eğilimleri çatışma yaratır
Yönetimin çatışma olması işine gelir
10- İnsan zaman zaman neden veya nasıl içsel çatışma yaşar?
Kendini ne yapacağını bilmez durumda hissettiği zaman
İşi yapmak ve yapmamak arasında sıkıştığı zaman
İnsan farklı alternatifler arasında seçim yapmak durumunda kaldığı zaman
Mevsime gore değişik ruh hallerini aşadığı zaman
Kişilik yapısında çatışmaya yönelten öğretilere sahip olunduğu zaman
14
1- Bir insane, insanlarla ilişki kurarken etkileşimlerini kaç çeşit paradigma çerçevesinde
kurar?
2
3
6
7
8
2- İnsan etkileşimlerinde karşı tarafın da kendisi kadar kazanmasını hedefliyorsa bu
nasıl bir ilişki olur?
Kaybedilen bir ilişki
Kazan-kazan ilişkisi
Kazanılan ilişki
İyi niyet ilişkisi
kay-kazan ilişkisi
3- Çok hırslı insanların işe girişimlerinde “ben kazanayım da, başkaları ne yaparlarsa
yapsınlar” tarzı nasıl bir ilişkidir?
Kazan-Kaybet
Egoistçe bir ilişki
Anlaşma yok ilişkisi
Başkaldırma ilişkisi
Fırsat tanımayan bir ilişki
4- Bir annenin çocuğu ile olan ilişkileri aşağıdaki ilişkilerden hangisine uygundur?
Kazan-Kazan
İkimizde beraber kaybederiz
Kazan ilişkisi
Kaybet-Kazan ilişkisi
Düz bir ilişki
5- Kendisi başarılı olamayan bir kişi başkalarının da başarılı olmasını istememesi nasıl
bir ilişkidir?
Kaybet-Kaybet
Kıskanç bir ilişki
Kaybet-kaybet ilişkisi
Hepimiz beraber kaybederiz
Umursamazlık ilişkisi
6- Bütün imkanları ortaya koyup herkesin faydalanmasını sağlayan ilişki nasıl bir
ilişkidir?
Kazan-Kazan
Paylaşım
Toplumcu
Kazan ilişkisi
Mutlu bir ilişki
7- Müzakere için masaya outran temsilciler kendi isteklerinde israr edip anlaşmaya
yanaşmamaları halinde bu nasıl bir ilişki olur?
İkisi de kaybedebilir
Anlaşma yok ilişkisi
Kazan-kaybet ilişkisi
Kayba boyun eğmek
İnatçılık eğilimi
8- Paradigma Türkçe’de hangi kelimenin karşılığı olarak kullanılmıştır?
Yara, işaret, yırtık
Model, biçim, kalıp
Algı, duyu, hissetme
Gelişmişlik, olgunluk
Tutum, eğilim, tarz
9- İnsan iletişim sırasında paradigmalarının etkisi altında olduğunun farkında olur mu?
Evet
Hayır
Eylem sırasında söylenir
Orada fark eder
Geri bildirimle anlar
10- İnsana iletişiminin hangi paradigma hangi paradigmanın etkisi altında olduğu
söylendiği zaman tepkisi ne olur?
Şaşırır
Kabul eder
İnkar eder
Farklı bir paradigmaya işaret eder
Başkalarını da katar


mahonick
Üye
mahonick

Puan: 1768.5

mahonick şu anda çevrimdışı
Gönderilme Tarihi: 18 Aralık 2009 23:55:50 | # 1

SORULARIN CEVAPLARI DAHA SONRA EKLENECEKTİR..!..kirp
Sayfalar:
[1]
1.3.0
Kullanım Şartları - İletişim - Öner
29 Temmuz 2014 Salı 15:04:49